Er hoeven helemaal geen alternatieven te worden gezocht.

Al 30 jaar wordt er op los geknald en gevoerd en toch zijn er steeds meer zwijnen. Dat is ook de statutaire doelstelling van de jagersvereniging: Het bevorderen van het beheer (jagen), gebruik van de natuur en belangenbehartiging van haar jagers (jachtgelegenheid - in meer gebieden, - op meer diersoorten en bevordering van de kwantiteit van die diersoorten). Ook de eigenaren en medewerkers van wildrestaurants hebben baat bij zoveel mogelijk zwijnen. Van de 600 particuliere zwijnenjagers inclusief die bij het Gelders Landschap zou onmiddellijk de vergunning moeten worden ingetrokken. Zij veroorzaken bewust meer schietgelegenheid en buit voor meer zwijnenjagers. Zwijnenjagers streven er naar uitsluitend mannetjes en biggen te schieten ter verkrijging van trofeeën en wildbraad. In de uitzending `Met het Oog op Morgen 15-10-07` bevestigde zwijnenjager Te Hennepe uit Eerbeek dit. Als reactie op een vraag van de Oogpresentator zei hij letterlijk: "Wij mogen geen zeugen schieten". Dat staat nergens in de ontheffing van Provincie Gelderland.

Dat is een afspraak die zwijnenjagers van de Veluwe zelf onderling stiekem hebben gemaakt om elk jaar het aantal zwijnen op de Veluwe op te laten lopen tot de maximum draagkracht. Door bijvoeren en het doden van mannetjes en biggen is er veel voer voor de vrouwtjes overeenkomstig het beheer in de bio-industrie. Elk voorjaar is er een maximale aanwas aan biggen. Zwijnenjacht is een vorm van ontspanning voor druk bezette gefortuneerde heren en hun (jacht)relaties. Het bemachtigen van buit mag niet te veel tijd en inspanning vergen. Een maximale zwijnenpopulatie is daarbij wel handig.

Kennelijk vraagt geen journalist zich af waarom die 600 zwijnenjagers dik betalen voor hun activiteiten i.p.v. dat ze betaald zouden worden als ze de gemeenschap dienstbaar zijn.

Het schieten van een mannetjes zwijn (beer) kan oplopen tot €1.500 (slagtanden van 22 cm).

Het schieten van een vrouwtjes zwijn (zeug)  kan kosten €295 (80 kg).

Voorstel van "de” deskundige van universiteit Wageningen: "Schieten is overbodig doe drie jaar maar eens niets”. Nu nog proberen de populatie merkbaar te verminderen is in ieder geval vruchteloos. Populatiereductie door schieten is alleen effectief in juli en augustus maar dan zijn de hobbyjagers op vakantie in het buitenland. De te verwachten geringe mast in 2008 zal beter reguleren dan 600 schietende zwijnenjagers met hun lokvoer en wettelijk verboden tel- en observatievoer.

De jaarlijkse aanwas biggetjes in het voorjaar zou minder zijn zonder jagers, - jacht en - hun fokvoeren.

Om de momentele massa eikels te verteren zoeken zwijnen onder grasplekken naar dierlijk voedsel. Zij verplaatsen zich daarom veel en woelen veel om, vooral in grasbermen en niet omheinde gazons.

Daardoor lijkt het of er enorm veel zwijnen zijn. Geen mens weet hoeveel. Het aantal wordt door jagers enorm overdreven. Er loopt geen zwijn te veel op de Veluwe.

Zonder jagers en hun fokvoer en te verwachten minder eikels en beukennoten zou de komende jaren het aantal zwijn vanzelf dalen. Net als bij de Oostvaardersplassen gaan jagers dan klagen dat het zielig is als dieren een natuurlijke dood sterven. Ze willen de zwijnen dan nog weer eens extra gaan voeren want alle grote wilde zoogdieren in Nederland mogen alleen door een kogel sterven.

In Duitsland zijn de jagers ook meester in het hoog houden van de wildstand. Daar zijn jaarlijks een paar honderdduizend aanrijdingen met wild. Maar daar is nog niet een veeteeltminster op het idee gekomen aan het Ministerie van Verkeer te vragen wildwaarschuwingen op de autosnelwegen te publiceren. Maar 3% van de bestuurders trekt zich iets aan van waarschuwingsborden, kennelijk omdat de kans op een aanrijding als gering wordt ervaren. Ik denk dat geen journalist in staat is op geheel eigen kracht een wild zwijn op de Veluwe te vinden.

H.R. Stockmann