STICHTING STEUN AAN DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
(Kortweg: St. Rechten voor al wat leeft (Rvawl))

RSIN of fiscaal nummer                                                                            8048.72.946

Contactgegevens:                                                  correspondentie-adres/secretariaat:
                                                                          Leonard Bramerstraat 18
                                                                          1816 TR Alkmaar
                                                                          tel. 072-5110617
                                                                          E-mail: boerveenrvawl@chello.nl

Bestuurssamenstelling:                                  Voorz.: Mevr. E. Ros te Heerhugowaard
                                            Secretaris/penningmeester: mevr. E. de Boer te Alkmaar
                                                                 Lid: Mevr. W. van Gils te Capelle a/d IJssel

Wetenschappelijk adviseur:                Dr. R. Hoenderken, gep. Veterinair inspecteur

Rechten voor al wat leeft geeft 4 x per jaar een kwartaalblad uit, getiteld: Contactblad Relatie Mens en Dier.

DOELSTELLING
Verbetering van het lot van dieren in Nederland op het terrein van de intensieve veehouderij (waaronder ook de kalkoenen-, de konijnen- en de eendenfokkerijen), slachtmethoden, dierproeven, plezierjacht, "sport”visserij en ander vermaak met dieren dat ten koste gaat van het welzijn van het dier, en al het dierenleed wat zich verder voordoet.
Middels beïnvloeding van de politiek trachten wij het dierenwelzijn te verbeteren. Wij vinden dat ieder dier er recht op heeft een dierwaardig en natuurlijk leven te mogen leiden, zo veel mogelijk gevrijwaard te worden van angst, pijn en lijden, ook als ze moeten worden gedood. en met respect te worden behandeld.

GESCHIEDENIS VAN REEDS BEREIKTE DOELEN              Zie ook deze beschrijving van de organisatie.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten vanaf het begin:
- Het scharrelei (1975) is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde, en dus op de intensieve veehouderij. (Zie ook in memoriam Mies van Oosten, grondlegster van het scharrelei en van Rechten voor al wat leeft.) Nu de legbatterij sinds januari 2012 officieel binnen de gehele EU verboden is, trachten wij het welzijn van de legkippen verder te verbeteren. Rechten voor al wat leeft was 24 jaar lang, vanaf het jaar dat het scharrelei een Rijksmerk kreeg (1979), in het bestuur van de controle-instantie (CPE) die van overheidswege was ingesteld, vertegenwoordigd. M.i.v. 1 juli 2012 zijn de controle-werkzaamheden van het CPE overgedragen aan het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)te Leusden.
Deze controle is nog nodig omdat er helaas nog zo'n 1,7 miljoen legkippen in Nederland in de z.g. 'verrijkte' kooien moeten leven. In 2021 zal  ook dat verboden zijn.
- In 1978 gaf Rechten voor al wat leeft de eerste aanzet voor het scharrelvarkensvlees.
- Het castreren van biggen is door onze decennia lang aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen  en zal (hopelijk!) in 2018 in de gehele EU worden afgeschaft.
- Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en het propageren van dierproefvrije producten is er thans een officieel verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2013
* Activiteiten tegen het onnodig doden van ganzen
 In het afgelopen jaar was de aandacht van Rechten voor al wat leeft met name gericht op het z.g. 'Ganzenakkoord', en het vangen en vergassen van duizenden Schipholganzen. Op 18 mei 2013 schreven wij hierover samen met Comité Dierennoodhulp een brief aan Staatssecretaris Dijksma van EZ en naar de Vaste Commissie EZ in de Tweede Kamer. Op 20 juni 2013 woonden wij een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer bij van de Vaste Commissie EZ en Staatssecretaris Dijksma, dat ging over de aanpak van de ganzenoverlast. Ook hebben wij diverse malen onze mening via de pers naar voren gebracht.

* Lot in beslag genomen honden
Een onderwerp waarmee wij ons in samenwerking met de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden intensief hebben beziggehouden is het lot van honden die inbeslag genomen worden vanwege een bijtincident. Natuurlijk verliezen wij hierbij de slachtoffers van bijtincidenten niet uit het oog, maar de aanpak van het probleem zoals die nu meestal wordt toegepast, vinden wij ineffectief en onnodig wreed t.o.v. de betrokken honden en ook hun eigenaren. Honden zitten onnodig lang (vaak ook nog eens geïsoleerd) in een opslag en worden onder deze gekmakende omstandigheden getest. Wij zijn samen met de Werkgroep al een aantal jaren bezig met individuele gevallen waarin wij hebben getracht via een advocaat toestemming van de rechter te krijgen om een in beslag genomen hond, die vaak maandenlang in afzondering in een hok zit opgesloten, daardoor een trauma oploopt en vanuit deze situatie een test moet ondergaan, waarvoor de hond (uiteraard) meestal 'zakt', waarna dan in de meeste gevallen euthanasie volgt, zo'n hond eerst enkele weken bij Martin Gaus te laten bijkomen van zijn trauma, en daarna opnieuw te laten testen. In 18 van de 20 gevallen is dit gelukt, en is de hond bij de tweede test 'geslaagd' en mocht weer terug naar de eigenaar.
In 2012 heeft Martin Gaus alle gemeenten en gedragstrainers een mail gestuurd met een uitnodiging voor  een voorlichtingsbijeenkomst in het Hondengedragscentrum van Martin en Helly Gaus., Dit resulteerde in twee bijeenkomsten waar naast uitleg van alle misstanden in het huidige beleid een nieuwe en veel betere aanpak werd gepresenteerd; het Stay Home Protocol. Dit is een veel effectievere, hond- en mensvriendelijkere methode waarbij inbeslagname van de hond na een bijtincident wordt voorkomen en hond en  eigenaar toch beiden leren hoe in het vervolg bijtincidenten te vermijden. In samenwerking met Martin Gaus zijn we een petitie gestart, gericht aan de staatssecretaris en de Commisieleden EZ in de Tweede Kamer, en aan de gemeenten.

Op 31 mei 2013 heeft de Werkgroep samen met  Martin Gaus de petitie 'verantwoordbijtincidentenbeleid.nl' (10.450 handtekeningen!) aangeboden aan Staatssecretaris Dijksma van EZ met het verzoek om het Stay Home Protocol algemeen in het hele land in te voeren. Tijdens de overhandiging hadden wij een gesprek met de staatssecretaris en is een korte film vertoond waarbij Martin Gaus uitlegde wat er mis is met het huidige beleid. Op 4 juni 2013 hebben wij met Martin Gaus en de Werkgroep dezelfde petitie aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie voor EZ in de Tweede Kamer. Ook hier werd een korte film vertoond, waarbij Martin Gaus aan de aanwezige commissieleden uitleg gaf over wat er mis is met het huidige beleid.

* Afschot damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen
Oktober 2013 - Begin september verstuurde Comité Dierennoodhulp samen met Stichting Rechten voor al wat leeft een brief naar de gemeenteraad van Amsterdam tegen het voorstel van B&W om een groot deel van de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen af te schieten. Op 5 september maakten wij samen met veel andere dierenorganisaties en dierenvrienden gebruik van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissievergadering waar dit onderwerp behandeld zou worden. Naast alle genoemde argumenten in de brief vroegen wij de commissieleden met klem om hun hart te laten spreken. Helaas voor de damherten bleek vooral de PvdA geen hart in dit opzicht te hebben, waardoor er een krappe meerderheid ontstond die zou instemmen met het voorstel van B&W. De Amsterdamse Waterleidingduinen was een uniek natuurgebied omdat er niet gejaagd werd. Dieren waren daardoor minder schuw en er vaak te zien. Dat zal nu veranderen omdat jagers met toestemming van de gemeente Amsterdam een groot deel van de damherten mogen vermoorden.

* Jacht en Hubertusmissen
In november stuurden wij samen met De Faunabescherming een brief naar Bisschop Hurkmans van Bisdom 's Hertogenbosch en vroegen hem daarin om een gesprek over de Hubertusmissen in de R.K. Kerk. Sint Hubertus (7e eeuw na Christus) wordt door de R.K. Kerk gezien als de patroonheilige van de jacht. Deze missen worden druk bezocht door jagers met hun jachthonden en soms met hun geweer. De gehele mis staat in het teken van de jacht. De jagers en hun honden worden gezegend in de hoop op een goede jachtbuit.
In de brief, waarin wij refereerden aan onze brief van 10 april 2010 aan de Bisschoppenconferentie wezen wij de bisschop erop dat Hubertus eigenlijk helemaal niet de patroonheilige van de jacht is, omdat hij zich juist van de jacht bekeerde nadat hij (op Goede Vrijdag) een lichtend kruis tussen het gewei van een hert zag dat hij juist wilde doden. Hij besloot het hert niet te doden, werd gelovig en werd bisschop. De R.K. Kerk heeft de Hubertuslegende precies andersom uitgelegd. Het persbericht dat wij samen met De Faunbescherming verstuurden is op bijna alle internetsites van de dagbladen gepubliceerd.

* Contactblad
Verder hebben wij via ons Contactblad gewezen op misstanden in de intensieve veehouderij, de ondeugdelijkheid van het Convenant Ritueel slachten, de ellende van de jacht, de bontfokkerij, rashondenfokkerij, dierproeven, op de bijensterfte door het gebruik van neonicotinoïde pesticiden, het zwanendriften en op het dierenleed dat schuilgaat achter merinowol en echte zijde.
Rechten voor al wat leeft gaf evenals in vorige jaren ook in 2013 vier keer het kwartaalblad Contactblad Relatie Mens en Dier uit.

* Deelname aan Dierencoalitie
Rechten voor al wat leeft is actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie.
De Dierencoalitie, Samenwerkende Dierenwelzijnsorganisaties Nederland (voorheen CDON) is een samenwerkingsverband van 20 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond de half miljoen leden/ donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen.
De 20 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn: Comité Anti Stierenvechten • Compassion In World Farming Nederland • Hondenbescherming • IFAW (International Fund for Animal Welfare) • Nederlandse Vegetariërsbond • Nederlandse Vereniging voor Veganisme • Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren • Stichting AAP • Stichting Bont voor Dieren • Stichting Comité Dierennoodhulp • Stichting Dier en Recht • Stichting De Faunabescherming • Stichting Rechten voor al wat leeft • Stichting Varkens in Nood • Stichting Vier Voeters • Stichting Vissenbescherming • Wilde Dieren de Tent Uit • World Animal Net • WSPA Nederland • Zeehondencrèche Lenie 't Hart.

* Steun aan andere organisaties
Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij ook in 2013 weer een aantal organisaties die zich bezighouden met opvang van of andere hulp aan noodlijdende dieren, zoals Stichting 'Duif', Stichting Steunfonds Zeehondencrêche, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Fideilin Support,Second Chance Foundation, Stichting Mens, Dier en Natuur, Stichting Dierenhulp Orfa,, Stichting De Leemweg, Stichting Dierenhulp,Vogelopvang Fûgelpits,Stichting Zwerfdier,Stichting Kattendorp, Stichting Kat in Nood, Stichting Vogelopvangcentrum Zaanstad, Stichting Vogelrampenfonds, Stichting Schildpaddencentrum Nederland, Stichting Dier en Daad, Stichting L.O.U.D. De Apenhof, St. Brooke Hospital for Animals Nederland, Stichting Dier en Project, Asiel in Puorto Rico, Kattenopvang in St. Niklaas (België) en tenslotte mevr. Van Ravenswaay te Amsterdam die voor een groep zwerfkatten zorgt.

BELEIDSPLAN 2014

Ganzen
We blijven protesteren (eventueel samen met Comité Dierennoodhulp of met De Faunabescherming) tegen de vangacties en CO2-vergassing van ganzen in Nederland. We zullen hierover de politiek blijven benaderen en via de pers het publiek blijven wijzen op de wreedheid en zinloosheid ervan.

(Plezier)jacht en overlast van dieren
Wij zullen ook dit jaar weer blijven wijzen op de zinloosheid en wreedheid van de (plezier)jacht, en aantonen dat de jacht in het algemeen niet nodig is en zelfs eerder de populaties vergroot dan verkleint. In bepaalde gevallen waar wel afschot zal moeten plaatsvinden, om redenen als gevaar voor de volksgezondheid, of het uit het lijden verlossen van dieren, zullen speciaal opgeleide overheidsfunctionarissen moeten worden aangesteld. Ook de bestrijding van overlast door dieren die in steden en woonwijken voorkomen, zoals ratten, muizen, duiven etc. zal anders en diervriendelijker moeten gebeuren. De enige methode die tot op heden wordt toegepast is doden d.m.v. gif (ratten en muizen) en vangen en vergassen met CO2 (duiven). Daarover blijven wij ook in 2014 in overleg met de Amsterdamse GGD afd. Dierplaagbeheersing.

Slachtmethoden
Ook in 2014 zullen wij ijveren voor afschaffing van de CO2-bedwelmingsmethode voor slachtvarkens.
Ook blijven wij werken aan vergroting van het draagvlak voor een wettelijk verbod op  de onverdoofde rituele slacht.
Voor beide slachtmethoden willen wij ook dit jaar weer de politiek benaderen.

Samen met Comité Dierennoodhulp willen wij in 2014 verder werken aan:
* Hulp inbeslaggenomen Honden
We willen proberen meer aandacht te krijgen van de media en ook van hondenliefhebbers. Ook willen we de politiek weer benaderen om een ander beleid te gaan voeren.
Verder blijven we ook dit jaar hondeneigenaren zo nodig adviseren en hun honden helpen i.g.v. een inbeslagname, zowel financieel als bij bijv. herplaatsing. Ook zullen we blijven opkomen voor inbeslaggenomen honden zonder eigenaar en, indien nodig, helpen met trainen en herplaatsen om zo te voorkomen dat ze gedood worden in de opslag.

* Een beter lot voor in beslag genomen dieren
Hierbij streven wij naar:goede verzorging in de opslag en naar herplaatsing op de juiste wijze, zó dat het welzijn van de dieren daarbij voorop staat. Hiertoe zullen wij de inbeslagnames scherp volgen en brieven sturen naar Dienst Regelingen, Vaste Commissie voor EZ en persberichten verzenden. Indien nodig zullen we vergaderen met de kerngroep. We zullen ook dit jaar Dienst Regelingen en Vaste Commissie EZ aanbieden te helpen bij herplaatsing van dieren.

* Misstanden dierenwelzijn op kinderboerderijen
We willen samen met enkele andere organisaties werken aan een diervriendelijk beleid op kinderboerderijen.

* Deelname aan overleg met de Amsterdamse GGD (Dierplaagbeheersing)
Samen met andere dierenorganisaties (w.o. Comité Dierennoodhulp) zullen we ook dit jaar weer actief deelnemen aan dit overleg en we willen bereiken dat dierenoverlast op diervriendelijke wijze zal worden aangepakt.

* Deelname aan de Dierencoalitie
Ook in 2014 willen we weer actief deelnemen aan de Dierencoalitie.

* Bij oneigenlijk gebruik van dieren ter vermaak of als 'kunstobject'
willen we, indien mogelijk, opnieuw in actie komen en aangifte doen, zoals we dat ook eerder deden.

* In acute gevallen die zich voor kunnen doen waar het gaat om dieren in nood
zullen wij trachten die dieren te helpen; ook hiervoor trachten we mensen te vinden die ons daarbij kunnen en willen helpen. Bij onvoldoende menskracht zal hulp helaas niet altijd mogelijk zijn.

Steun aan andere organisaties
Ook in 2014 zal Rechten voor al wat leeft weer financiële steun verlenen aan de organisaties en personen die wij ook in 2013 en daarvoor steunden.

Contactblad
Ook in 2014 willen wij weer 4 x het contactblad toesturen aan onze donateurs.

BELONINGSBELEID
Rechten  voor al wat leeft bestaat alleen uit vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten worden vergoed.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Vermogen op 1 januari 2013 € 115.672

INKOMSTEN

Donaties €  23.181
Rente effecten €      777
Rente banksaldi €      873
Inkomsten totaal € 24.831

UITGAVEN

Donaties aan derden € 24.321
Drukwerk / reclame €   2.857
Abonnementen en contributies €     648
Kantoorkosten inclusief portokosten €     861
Accountantkosten €     623
Diversen €     221
Totaal Uitgaven € 29.531
Vermogen op 31 december 2013 € 110.972

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site