STICHTING STEUN AAN DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
(Kortweg: St. Rechten voor al wat leeft (Rvawl))

RSIN of fiscaal nummer                                                                            8048.72.946

Contactgegevens:                                                  correspondentie-adres/secretariaat:
                                                                          Leonard Bramerstraat 18
                                                                          1816 TR Alkmaar
                                                                          tel. 072-5110617
                                                                          E-mail: boerveenrvawl@chello.nl

Bestuurssamenstelling:                                  Voorz.: Mevr. E. Ros te Heerhugowaard
                                            Secretaris/penningmeester: mevr. E. de Boer te Alkmaar
                                                                 Lid: Mevr. W. van Gils te Capelle a/d IJssel

Wetenschappelijk adviseur:                Dr. R. Hoenderken, gep. Veterinair inspecteur

Rechten voor al wat leeft geeft 4 x per jaar een kwartaalblad uit, getiteld: Contactblad Relatie Mens en Dier.

DOELSTELLING
Verbetering van het lot van dieren in Nederland op het terrein van de intensieve veehouderij (waaronder ook de kalkoenen-, de konijnen- en de eendenfokkerijen), slachtmethoden, dierproeven, plezierjacht, "sport”visserij en ander vermaak met dieren dat ten koste gaat van het welzijn van het dier, en al het dierenleed wat zich verder voordoet.
Middels beďnvloeding van de politiek trachten wij het dierenwelzijn te verbeteren. Wij vinden dat ieder dier er recht op heeft een dierwaardig en natuurlijk leven te mogen leiden, zo veel mogelijk gevrijwaard te worden van angst, pijn en lijden, ook als ze moeten worden gedood. en met respect te worden behandeld.

GESCHIEDENIS VAN REEDS BEREIKTE DOELEN              Zie ook deze beschrijving van de organisatie.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten vanaf het begin:
- Het scharrelei (1975) is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde, en dus op de intensieve veehouderij. (Zie ook in memoriam Mies van Oosten, grondlegster van het scharrelei en van Rechten voor al wat leeft.) Nu de legbatterij sinds januari 2012 officieel binnen de gehele EU verboden is, trachten wij het welzijn van de legkippen verder te verbeteren. Rechten voor al wat leeft was 24 jaar lang, vanaf het jaar dat het scharrelei een Rijksmerk kreeg (1979), in het bestuur van de controle-instantie (CPE) die van overheidswege was ingesteld, vertegenwoordigd. M.i.v. 1 juli 2012 zijn de controle-werkzaamheden van het CPE overgedragen aan het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)te Leusden.
Deze controle is nog nodig omdat er helaas nog zo'n 1,7 miljoen legkippen in Nederland in de z.g. 'verrijkte' kooien moeten leven. In 2021 zal  ook dat verboden zijn.

  • In 1978 gaf Rechten voor al wat leeft de eerste aanzet voor het scharrelvarkensvlees.
  • Het castreren van biggen is door onze decennia lang aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen  en zal (hopelijk!) in 2018 in de gehele EU worden afgeschaft.
  • Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en het propageren van dierproefvrije producten is er thans een officieel verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.


VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2014

* Oproep aan Moslims in ons land om het Offerfeest te vieren door geld i.p.v. een dier te offeren
In 2014 viel het Islamitisch Offerfeest op 4 oktober, de datum die in Nederland en veel andere Europese landen herdacht wordt als Dierendag. Dit was voor ons aanleiding hier iets mee te doen. Samen met Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting EDEV (Een Dier Een Vriend en Stichting De Faunabescherming stuurden wij op 5 september een brief naar het CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) met het verzoek, evt. via de moskeeën en imams, de Islamitische gelovigen aan te sporen op het Offerfeest geld te offeren in plaats van een dier. Het is de Moslims namelijk toegestaan in de Islam om i.p.v. een dieroffer een geldoffer te brengen. Deze oproep aan de Moslims deden wij ook via de pers en de social media. Het CMO liet ons weten dit niet als haar taak te zien, en dat al veel Moslims in ons land een alternatief toepassen i.p.v. een dieroffer. Onze oproep kreeg veel publiciteit en aandacht. NPO Spirit zond een korte film uit over de Moslima Fathia, die vertelde dat zij vegetarisch was geworden en vanaf nu ook het Offerfeest vegetarisch zou doorbrengen, Zij vertelde ook dat het volgens helemaal niet nodig was om juist een dier te offeren.

* Jacht en Hubertusmissen
Op 26 oktober 2014 bezochten wij samen met een vertegenwoordigster van Stichting De Faunabescherming een Hubertusmis is Deurne (N.Br.) Aanleiding hiertoe was het gesprek dat wij op 18 december 2013 hadden met Hulpbisschop Mutsaers van het Bisdom 's Hertogenbosch over de Hubertusvieringen in dit bisdom, en over de propaganda die de R.K. Kerk met deze vieringen maakt voor het jachtbedrijf. Aangezien Mgr. Mutsaers ons ervan verzekerde dat in zijn bisdom geenszins propaganda voor de jacht werd gemaakt, zeiden wij hem dat wij dat zelf dan eind van het jaar, als de Hubertusmissen weer worden gevierd, te gaan meemaken in eén van de parochies in bisdom Den Bosch. Aan zijn gezicht te zien vond hij dit niet zo'n leuk idee! En onze ervaring in Deurne was dan ook dat er wel degelijk veel propaganda voor de jacht werd gemaakt. Een verslag van deze Hubertusmis, én de bijbehorende preek van de pastoor (die bestond uit wat  -hoogstwaarschijnlijk door jagers - bij elkaar geraapte citaten uit de jagerslectuur), hebben wij aan Mgr. Mutsaers doen toekomen.

* Kerstactie en Vredesdienst voor Dieren
Samen met Ds. Hans Bouma en namens 13 andere dierenorganisaties is intensief en hard gewerkt aan het oproepen van  burgers, politici, pers, kerken en wereldleiders om de Kerst dit jaar echt een Vredesfeest te laten zijn voor álle schepselen, door het Kerstdiner te vieren zonder dierenleed. Drie organisaties en ds. Hans Bouma hebben bij deze activiteit samengewerkt: Comité Dierennoodhulp, St. EDEV en Rechten voor al wat leeft, waarbij Comité Dierennoodhulp het grootste aandeel in de organisatie en al het werk dat daarbij kwam kijken heeft gehad. Er werden brieven gestuurd naar de vier grootste kerkgenootschappen in Nederland, met het verzoek deze oproep door te geven aan de gelovigen. Ook ging er een (aangetekende) brief naar de Paus, Koning Willem Alexander, President Obama en President Poetin. Hen werd verzocht de oproep te noemen in hun Kerstboodschap, en zelf dan ook geen vlees te eten met Kerst. Ook via de social media verspreidden wij onze oproep, en er ging een persbericht uit. Als slotstuk nodigden wij de mensen uit om op 22 december naar de Maarten Lutherkerk in Amsterdam te komen om daar een Vredesdienst voor Dieren bij te wonen, een dienst voor gelovigen én niet-gelovigen. Onze oproep kreeg veel publiciteit in de media. Een gezamenlijk door ons geschreven opinie-artikel kwam vlak voor Kerst in de Volkskrant, Het is een bijzonder geslaagde Vredesdienst voor Dieren geworden, en de kerk was vol. AT5 gaf in een nieuwsuitzending aandacht aan de Vredesdienst voor dieren en het RTL4-programma "Koffietijd” zond de volgende dag, 23 december, heel mooie opnames uit van de Vredesdienst.

* Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden (samenwerkingsverband van St. Comité Dierennoodhulp en St Rechten voor al wat leeft)
Het afgelopen jaar hebben met regelmaat eigenaren wiens hond in beslag genomen is gebeld en/of gemaild en is advies aan hen gegeven, zowel telefonisch als schriftelijk en/of contact opgenomen met Helly Gaus en een brief geschreven aan de rechtbank. Veel mensen weten de weg naar ons te vinden. In eén geval dreigde een hond in beslag genomen te worden omdat de eigenaresse zich niet hield aan het muilkorfgebod. Reden dat zij zich daar niet aan hield was omdat zij de muilkorf niet bij haar hond om kreeg. Op ons advies zorgde mevrouw ervoor dat de hond in pension ging en niet langer een gevaar zou kunnen zijn in de openbare ruimte. De eigenaresse kreeg training van een van onze trainers in het aanleren van het muilkorven van haar hond in het pension. Ook namen we contact op met de betrokken agenten en de officier van Justitie. Uiteindelijk resulteerde dit erin dat de hond nu de muilkorf goed verdraagt, weer naar huis kon en niet in beslag genomen werd. Dit jaar hebben we ook op de website van Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden een apart menu gemaakt over muilkorftraining. Behalve Margje hebben we nu ook Gerdine als gedragstrainster gekregen, die zich dit jaar erg heeft ingezet voor honden die op ons pad kwamen en die anders zouden worden afgemaakt. Ook heeft Margje dit jaar met hulp van Gerdine een cursus voor hondentrainers georganiseerd om zo te trachten vrijwilligers te krijgen die ons willen helpen met deze honden. Er kwamen veel mensen op af, maar uiteindelijk bleken maar weinig mensen serieus te willen helpen en er tijd en energie in gte willen steken. Door de zwangerschap van Margje is de cursus onderbroken.

In april, ruim een jaar na het verzoek van de staatssecretaris, is het advies van de Raad voor Dieraangelegenheden (RvD) "Verantwoord Honden Houden” naar buiten gekomen. Het was lange tijd onduidelijk of de staatssecretaris hier nog iets mee ging doen. N.a.v. het AO over dierenwelzijn van 4 september stuurde de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden en het echtpaar Gaus een gezamenlijke brief naar de Vaste Kamercommissie voor EZ met daarin de vraag om het landelijk beleid aangaande agressieve honden op de agenda te zetten, en kennis te nemen van onze visie op het huidige beleid, op het advies van de RvD en hoe het o.i. anders en beter kan. Helaas bleek in november uit een brief van de staatssecretaris dat zij vrijwel niets aan het beleid veranderen wil en alles aan de willekeur van de gemeenten overlaat.. Een behoorlijke domper voor ons na zes jaar strijd voor een rechtvaardiger beleid.
Positief nieuws is dat de voormalig in beslaggenomen hond Jazzy, die van ons overgenomen werd voor herplaatsing door het Kerbert Dierentehuis, eindelijk een baasje heeft gevonden.

De hulp en bemiddeling in geval van kansloze honden, die vanwege een bijtincident of moeilijk gedrag in het algemeen dreigden geëuthanaseerd te worden, werd vnl. door Comité  Dierennoodhulp geboden, maar wel indien nodig door Rechten voor al wat leeft financiëel ondersteund.

* Kinderboerderijen
Samen met andere dierenorganisaties is er verder aan het plan gewerkt van activiteiten om een beter leven voor dieren op kinderboerderijen te bereiken. Dit plan is nu ver gevorderd en de bedoeling is dat er begin 2015 een campagne van start zal gaan. Ook zal dan de site www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl door Comité Dierennoodhulp gelanceerd worden.

De oude site, www.dieronvriendelijkekinderboerderijen.nl zal gelinkt worden aan de nieuwe.

* Contactblad
Ook dit jaar hebben wij via ons Contactblad 'Relatie Mens en Dier'weer gewezen op de misstanden in de omgang met dieren. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de Hubertusmissen in R.K. kerken, de jacht op zwerfkatten, de gruwelijke CO2-gasbedwelming bij varkens,de duivensport, de vleesfraude, het evt. verbod op het levend ophangen van gevogelte in slachterijen, het z.g. 'plaagdierendiner', de diervriendelijke aanpak van het zwerfkattenprobleem, het wrede doden van tienduizenden ganzen, zowel door het geweer als door vergassing met CO2 (het laatste alleen bij de Schipholganzen - wij stuurden in het oktobernummer ook de 'Schipholganzenfolder van De Faunabescherming mee), de wrede handel in wolhandkrabben, de dieronwaardige konijnenvleesindustrie, het pijnlijke couperen van varkensstaarten, dierproeven voor cosmetica, de nertsenfokkerij, 'kraaiendagen' en andere jachtpleziertjes enz.

Evenals in vorige jaren bracht Rechten voor al wat leeft ook in 2014 het Contactblad Relatie Mens en Dier vier keer uit.

* Deelname aan Dierencoalitie
Rechten voor al wat leeft is actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie. Dit is een samenwerkingsverband van 17 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond de half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties voor de belangen van dieren op te komen.

De 17 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn: Comité Anti Stierenvechten - Compassion in World Farming Nederland - IFAW (International Fund for Animal Welfare) - Nederlandse Vegetariërsbond - Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren - Stichting AAP - Stichting Bont voor Dieren - Stichting Comité Dierennoodhulp - Stichting Dier en Recht - Stichting De Faunabescherming - Stichting Rechten voor al wat leeft - Stichting Varkens in Nood - Stichting Vier Voeters - Stichting Vissenbescherming - Wilde Dieren de Tent Uit - World Animal Net - World Animal Protector - Zeehondencrčche Lenie 't Hart

* Steun aan andere dierenorganisaties
Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij ook in 2014 weer een aantal organisaties met opvang van of andere hulp aan noodlijdende dieren, zoals Stichting 'Duif',Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Fideilin Support, Stichting Mens, Dier en Natuur, Stichting De Leemweg,, Stichting Dierenhulp, Vogelopvang Fûgelpits, Stichting Zwerfdier, Stichting Kattendorp, StichtingVogelrampenfonds, Stichting Schildpaddencentrum Nederland, Stichting Dier en Daad,, Stichting L.O.U.D De Apenhof, Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, Asiel in Puerto Rico, Stichting Dierennood, Kattenopvang in St. Niklaas (België), en tenslotte mevr. Van Ravenswaay te Amsterdam die voor een groep zwerfkatten zorgt.

BELEIDSPLAN 2015

* Slachtmethoden
Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten voor afschaffing van slachtmethoden die extreem veel dierenleed veroorzaken, zoals het toepassen van de CO2-vergassingsmethode voor slachtvarkens en voor de Schipholganzen. We blijven hierover publiceren en de politiek benaderen. Ook blijven wij ijveren voor een effectieve bedwelming voor de rituele slacht.

* (Plezier)jacht en overlast van dieren
Ook in 2015 blijven wij de politici en het publiek weer wijzen op de wreedheid en de zinloosheid van de jacht, daar het geen enkel overlastprobleem oplost en de populaties eerder vergroot dan verkleint. Voor het afschieten van dieren in het geval van gevaar voor de volksgezondheid of het uit hun lijden verlossen van dieren, zullen niet de wildbeheereenheden, maar speciaal daartoe aangestelde overheidsfunctionarissen dienen te worden aangesteld. Indien er in steden en gemeenten overlast is van bepaalde dieren, zoals ratten, muizen, duiven etc., zal Rechten voor al wat leeft trachten te voorkomen dat deze dieren worden gedood door op diervriendelijke alternatieven te wijzen, de verantwoordelijke politici hierop aan te spreken of aan te schrijven en de publiciteit te zoeken.

* Hubertusmissen als promotie van de jacht aan de kaak stellen
Wij blijven streven naar en werken aan afschaffing van de Hubertusmissen in de R.K. Kerk De Hubertusmis is een promotie van de jacht. Middels gesprekken en correspondentie met R.K. functionarissen willen wij deze wijzen op het zinloze en het wrede van de jacht, en daarmee op het onwaarachtige van de Hubertusvieringen zoals deze plaatsvinden in de R.K. kerk.

* Kinderboerderijen
Samen met andere dierenorganisaties, o.a. Comité Dierennoodhulp, zal een campagne worden gestart om voor de kinderboerderij-dieren een beter leven te bewerkstelligen.Dit jaar gaat een nieuwe website van start: www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl . De al bestaande website: www.dieronvriendelijkekinderboerderijen.nl , zal aan de nieuwe worden gelinkt.

* In beslag genomen dieren
Ook dit jaar zullen wij blijven werken aan een beter lot voor in beslag genomen dieren. Wij doen dit samen met Comité Dierennoodhulp. Wij streven naar een goede verzorging in de opslag en na vrijgave herplaatsing op een goede manier zó, dat het welzijn van de dieren voorop staat. Wij doen dit door het scherp volgen van inbeslagnames, het schrijven van brieven naar Dienst Regelingen, de staatssecretaris van EZ en de Vaste Commissie voor EZ, en het versturen van persberichten. Zo nodig wordt er vergaderd met de kerngroep.

* Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden
Door deze werkgroep, waarin wij samenwerken met Comité Dierennoodhulp, worden eigenaren van in beslag genomen honden zowel telefonisch als schriftelijk advies gegeven, zonodig bijgestaan en training voor hun hond aangeboden. De website www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl zal worden uitgebreid met aanwijzingen over wat te doen als je hond in beslag is genomen. We willen voor meer media-aandacht zorgen en ook meer aandacht bij hondenliefhebbers over dit onderwerp. Ook willen we de politiek blijven benaderen om een andere weg in te slaan. Ook zijn we bereid (als het ons wordt gevraagd) honden over te nemen van Dienst Regelingen die de opslaghouder niet kan/wil herplaatsen en anders gedood worden, en deze honden te trainen en te herplaatsen. Over onze activiteiten worden nieuwsbrieven verstuurd.

* Hulp aan kansloze honden
Dit gaat om, indien mogelijk, directe hulp aan honden die wegens gedrag dreigen te worden afgemaakt.  Deze hulp bestaat uit o.a. noodoproepen via de social media, het plaatsen van de hond in een pension en daar laten trainen voor herplaatsing, herplaatsing via een asiel of de hond tijdelijk in een gastgezin onderbrengen. Deze activiteiten, die door Comité Dierennoodhulp worden uitgevoerd, worden indien nodigdoor Rechten voor al wat leeft financieel ondersteund.

* In acute gevallen die zich voor kunnen doen waar het gaat om dieren in nood
zullen wij trachten die dieren te helpen; ook hiervoor proberen we mensen te vinden die ons daarbij kunnen en willen helpen. Bij onvoldoende menskracht zal hulp helaas niet altijd mogelijk zijn.

* Bij oneigenlijk gebruik van dieren ter vermaak of als 'kunstobject'
willen we, indien nodig, opnieuw in actie komen en aangifte doen, zoals we dat ook eerder deden.

* Deelname aan de Dierencoalitie
Ook in 2015 willen we weer actief deelnemen aan de Dierencoalitie.

* Steun aan andere organisaties
Ook dit jaar zal Rechten voor al wat leeft weer een aantal organisaties en personen die zich inzetten voor dieren financieel steunen, zoals we dat ook in 2014 en daarvoor deden.

* Contactblad
Ook in 2015 wil Rechten voor al wat leeft weer 4 x het contactblad 'Relatie Mens en Dier' toesturen.

BELONINGSBELEID
Rechten voor al wat leeft werkt alleen met vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten worden vergoed.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Vermogen op 1 januari 2014 € 110.972

INKOMSTEN

Donaties €  22.023
Rente effecten €      750
Rente banksaldi €      413
Inkomsten totaal € 24.831
€ 134.158
koersverschil effecten €       140
€ 134.018

UITGAVEN

Donaties aan derden € 21.946
Drukwerk / reclame €   2.486
Kantoorkosten inclusief portokosten €  1.046
Accountantkosten €     647
Servicekosten en bijdragen bank €    430
Totaal Uitgaven € 26.653
Vermogen op 31 december 2014 € 107.365

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2013

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site