STICHTING STEUN AAN DE BELANGENGROEP RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
(Kortweg: St. Rechten voor al wat leeft (Rvawl))

RSIN of fiscaal nummer                                                                            8048.72.946

Contactgegevens:                                                  correspondentie-adres/secretariaat:
                                                                          Leonard Bramerstraat 18
                                                                          1816 TR Alkmaar
                                                                          tel. 072-5110617
                                                                          E-mail: boerveenrvawl@chello.nl

Bestuurssamenstelling:                                  Voorz.: Mevr. E. Ros te Heerhugowaard
                                            Secretaris/penningmeester: mevr. E. de Boer te Alkmaar
                                                                 Lid: Mevr. W. van Gils te Capelle a/d IJssel

Rechten voor al wat leeft geeft 4 x per jaar een kwartaalblad uit, getiteld: Contactblad Relatie Mens en Dier.

DOELSTELLING
Verbetering van het lot van dieren in Nederland op het terrein van de intensieve veehouderij (waaronder ook de kalkoenen-, de konijnen- en de eendenfokkerijen), slachtmethoden, dierproeven, plezierjacht, "sport”visserij en ander vermaak met dieren dat ten koste gaat van het welzijn van het dier, en al het dierenleed wat zich verder voordoet.
Middels beïnvloeding van de politiek trachten wij het dierenwelzijn te verbeteren. Wij vinden dat ieder dier er recht op heeft een dierwaardig en natuurlijk leven te mogen leiden, zo veel mogelijk gevrijwaard te worden van angst, pijn en lijden, ook als ze moeten worden gedood. en met respect te worden behandeld.

GESCHIEDENIS VAN REEDS BEREIKTE DOELEN              Zie ook deze beschrijving van de organisatie.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten vanaf het begin:
- Het scharrelei (1975) is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde, en dus op de intensieve veehouderij. (Zie ook in memoriam Mies van Oosten, grondlegster van het scharrelei en van Rechten voor al wat leeft.) Nu de legbatterij sinds januari 2012 officieel binnen de gehele EU verboden is, trachten wij het welzijn van de legkippen verder te verbeteren. Rechten voor al wat leeft was 24 jaar lang, vanaf het jaar dat het scharrelei een Rijksmerk kreeg (1979), in het bestuur van de controle-instantie (CPE) die van overheidswege was ingesteld, vertegenwoordigd. M.i.v. 1 juli 2012 zijn de controle-werkzaamheden van het CPE overgedragen aan het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)te Leusden.
Deze controle is nog nodig omdat er helaas nog zo'n 1,7 miljoen legkippen in Nederland in de z.g. 'verrijkte' kooien moeten leven. In 2021 zal  ook dat verboden zijn.

  • In 1978 gaf Rechten voor al wat leeft de eerste aanzet voor het scharrelvarkensvlees.
  • Het castreren van biggen is door onze decennia lang aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen  en zal (hopelijk!) in 2018 in de gehele EU worden afgeschaft.
  • Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en het propageren van dierproefvrije producten is er thans een officieel verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.


JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2015

* Jacht en Hubertusmissen
Ook dit jaar hebben we weer getracht de ogen te openen van rooms-katholieke dekanaten, paters, pastores en kerkbesturen om hen te laten zien hoe fout en ónlogisch het is om via de Hubertusmissen, die gevierd worden t.g.v. de opening van het jachtseizoen, zo'n propaganda te maken voor de jacht. Zo werd tijdens een protestactie door de groep "Wij willen Hubertus terug” op 1 november 2015 propaganda-materiaal van St. Rechten voor al wat leeft en St. De Faunabescherming uitgedeeld aan de kerkgangers in het Brabantse De Moer (bij Loon op Zand). Aan de betreffende pastoor schreef Rechten voor al wat leeft een brief, waarin wij o.a. schreven het heel vreemd te vinden dat de kerk Sint-Hubertus nog steeds gedenkt als de patroonheilige van de jacht, terwijl Hubertus zich in zijn jonge jaren juist bekeerde van zijn verkeerde levenswijze (w.o. het jagen), en mede daarom juist door de R.K. kerk heilig was verklaard. Toch wordt in veel R.K. kerken de Hubertusmis nog steeds gevierd met veel jachtvertoon: jachthoornblazers, opgezette dieren, geblindeerde valken, reclame-borden voor de plaatselijke wildbeheer-eenheid, en zelfs broodjes met vleeswaren van geschoren dieren en zegening door de pastoor van jagers en honden in de hoop op een goede jachtbuit.

Ook schreven wij brieven aan een groot aantal pastoors, paters, kerkbesturen en dekanaten een brief. Wij richtten ons dit jaar niet zozeer op de bisschoppen. Deze zijn reeds op de hoogte van ons standpunt en met sommige van hen hebben wij reeds gesprekken hierover gevoerd.

* Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden (samenwerkingsverband van St. Comité Dierennoodhulp en St Rechten voor al wat leeft)
Het afgelopen jaar hebben met regelmaat hondeneigenaren wiens hond in beslag genomen is gebeld en/of gemaild en is advies aan hen gegeven, zowel telefonisch als schriftelijk en/of contact opgenomen met Helly Gaus en een brief geschreven aan de rechtbank. Veel mensen weten de weg naar ons te vinden. Om mensen te helpen bij het opkomen voor hun inbeslaggenomen hond, is er het speciale menu In beslag genomen, en dan? ontwikkeld, zie https://www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/in_beslag_genomen_en_dan.html , waarop alle stappen staan die iemand kan kan zetten in het geval dat zijn of haar hond in beslag genomen is vanwege een bijtincident. In juni werden de jonge honden Angel en Hope gedood, ondanks dat zij eerder met toestemming van de rechter en officier van justitie op onze kosten naar het Martin Gaus Gedragscentrum mochten om getraind te worden, waarna een nieuwe test bij hen werd afgenomen.Uit deze test bleek dat beide jonge honden goed trainbaar waren, Volgens het Besluit Houders van Dieren artikel 1.10 mag een hond, als zijn gevaarlijke gedrag corrigeerbaar en trainbaar is, niet gedood worden. Toch werden deze twee jonge honden op last van de officier van justitie uit het Martin Gaus Gedragscentrum weggehaald en een paar dagen later gedood. Er is hierover samen met Martin en Helly Gaus een klacht ingediend bij de hoofdofficier van justitie, die pas na zeer lange tijd reageerde, en helaas niet inhoudelijk op onze argumentatie en de essentie van de klacht in ging en duidelijk de officier van justitie de hand boven het hoofd hield. We bezinnen ons op vervolgstappen.

Een van de agendapunten van het AO Dierenwelzijn op 23 juni was de reactie van staatssecretaris Dijksma op het adviesVerantwoord Honden Houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De werkgroep en Martin en Helly Gaus wilden dat het stappenplan uit het advies van de RDA, óf hun eigen Stay Home Protocol als landelijk beleid zou worden overgenomen. Dit in tegenstelling tot staatssecretaris Dijksma die het bijtincidentenbeleid aan de gemeenten wilde overlaten., waardoor het willekeurige beleid en de door de dierenorganisaties en Gaus geconstateerde misstanden blijven voortbestaan en mogelijk erger worden: de staatssecretaris wil het namelijk tevens mogelijk maken een hond in beslag te nemen ook als er geen ontdekking op heterdaad is van een bijtincident. Voordat dit AO Dierenwelzijn plaatsvond hebben wij samen met Martin en Helly Gaus diverse gesprekken gevoerd met politici van verschillende partijen. Ook hebben we alle politieke partijen van de Commissie voor EZ een brief gestuurd. In juni publiceerden wij samen met Martin en Helly Gaus het Zwartboek In beslag genomen honden 2009-2015 met een daarbij behorende film. Het zwartboek werd eerst in drukvorm op 23 juni, vlak voordat het AO Dierenwelzijn plaatsvond, aangeboden aan de leden van de Vaste Commissie voor EZ. Daarna verscheen het zwartboek digitaal, en ook de daarbij behorende film, zodat iedereen de door ons geconstateerde misstanden nu kan lezen. Helaas bleek de politiek niet erg warm te lopen voor een rechtvaardig bijtincidentenbeleid. Een motie van de Partij voor de Dieren werd verworpen, en met het advies van de RDA wordt evenmin iets goeds gedaan. Al onze inspanningen bleken vergeefs geweest te zijn.

In juni nam de eigenaar van de 8-jarige hond Mike met ons op. Mike was in beslag genomen door de gemeente Zwolle omdat de eigenaar zich niet aan het muilkorfgebod had gehouden. De gemeente wilde Mike vervolgens doden omdat hij slecht uit een gedragstest was gekomen. Deze test was in de opslagruimte afgenomen. Wij vonden dat Mike niet de dupe moest worden van het feit dat zijn eigenaar zich niet had gehouden aan het muilkorfgebod. Mike had overigens  de afgelopen twee jaar geen enkele keer gebeten. Na onderhandeling tussen de werkgroep en de gemeente Zwolle en de advocaat van Mike werd een nieuwe test bij Mike afgenomen, waarbij zijn baas aanwezig was, en waaruit bleek dat Mike heel goed trainbaar was en nare situaties het liefst uit de weg gaat. Naar aanleiding daarvan mocht Mike van de gemeente Zwolle samen met zijn eigenaar in training. Na succesvolle afsluiting van de training mocht Mike onder voorwaarden terugkeren naar zijn eigenaar.

*Aangifte dierenmishandeling bij ganzenvergassing in Friesland
Op 30 juni heeft St.ichting Rechten voor al wat leeft samen met twee andere organisaties en dominee Hans Bouma per fax aangifte gedaan bij de officier van justitie van de rechtbank Leeuwarden, en per post bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1, 2 en 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72, lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Gedeputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries (directeur van It Fryske Gea). Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angstaanjagend, stress en intens lijden voor de dieren daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op filmmateriaal, waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen (nog levend) aan hun lot werden overgelaten. Tot op heden hebben de aangevers niets van justitie gehoord.

* Aangifte dierenmishandeling en verboden gebruik van vangkraal bij ganzenvergassingen in Noord-Holland
Op 13 juli deden Comité Dierennoodhulp en Stichting Rechten voor al wat leeft, samen met zes andere dierenorganisaties en dominee Hans Bouma, aangifte bij de officier van justitie en de politie van overtreding van de Europese Vogelrichtlijn, de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Noord-Holland, door Gedeputeerde Saten Noord-Holland en door de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland.  Op dinsdagochtend 7 juli werden bij het crematorium in Schagen 1807 ganzen en in Spijkerboor circa duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen, met mishandeling, veel angstaanjagend, stress en intens lijden voor de dieren met de dood als doel, tot gevolg. De ganzen werden bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten, terwijl een gerechtelijke uitspraak (Europese Vogelrichtlijn) hierover zegt dat voor het gebruik van een vangkraal geen wettelijke grond is en dat deze daarom niet gebruikt mag worden. Bovendien liep er een bezwaarprocedure tegen deze ontheffing voor het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland die begin juni was gestart door Stichting De Faunabescherming en bewust is genegeerd door Faunabeheereenheid Noord-Holland. De heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland, die vrijdagmiddag 10 juli ter plekke aanwezig was bij het opdrijven van circa duizend ganzen in een kraal om hen daarin op te sluiten om vergast te worden, weigerde de wet te handhaven toen de dierenorganisaties hem erop wezen dat de vangkraal een verboden middel is om te gebruiken. Hoe Duke Faunabeheer te werk gaat tijdens het vangen van ganzen is goed te zien op het filmmateriaal van een vangactie begin juni in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) in Friesland te zien. Tot op heden hebben de aangevers niets over deze aangifte vernomen.

* Contactblad
Ook dit jaar hebben wij via ons Contactblad 'Relatie Mens en Dier'weer gewezen op de misstanden in de omgang met dieren. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de Hubertusmissen in R.K. kerken, de plezierjacht, de trofeeënjacht door nederlandse jagers in het buitenland, het onverdoofd staartcouperend bij biggen, de miserabele wijze van huisvesting van konijnen voor de konijnenvleesindustrie, de vogelgriep, dierproeven voor oorlogsdoeleinden, het leed van aquariumvissen, bijensterfte door pesticiden in de landbouw, het dierenleed dat kleeft aan leer, de gruwelijke ganzenvergassingen, de gruwelijke CO2-vergassing van slachtvarkens, het zwanendriften, en de intelligentie van vissen.
Evenals in vorige jaren bracht Rechten voor al wat leeft ook in 2015 het Contactblad Relatie Mens en Dier vier keer uit.

* Deelname aan Dierencoalitie
Rechten voor al wat leeft is actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie. Dit is een samenwerkingsverband van 15 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties voor de belangen van dieren op te komen.

De 15 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn: Comité Anti Stierenvechten (CAS)- Compassion in World Farming Nederland - IFAW (International Fund for Animal Welfare) - Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren - Stichting AAP - Stichting Bont voor Dieren - Stichting Comité Dierennoodhulp - Stichting De Faunabescherming - Stichting Rechten voor al wat leeft - Stichting DierenLot - Stichting Vier Voeters - Stichting Vissenbescherming - World Animal Net - World Animal Protection - Zeehondencrèche Lenie 't Hart

* Steun aan andere dierenorganisaties
Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij ook in 2015 weer een aantal organisaties met opvang van of andere hulp aan noodlijdende dieren, zoals Stichting 'Duif',Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Fideilin Support, Stichting Mens, Dier en Natuur, Stichting De Leemweg,, Stichting Dierenhulp, Vogelopvang Fûgelpits, Stichting Zwerfdier, Stichting Kattendorp, StichtingVogelrampenfonds, Stichting Schildpaddencentrum Nederland, Stichting Dier en Daad,, Stichting L.O.U.D De Apenhof, Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, Asiel in Puerto Rico, Stichting Dierennood, Kattenopvang in St. Niklaas (België), Stichting Save the Moonbears, en tenslotte mevr. Van Ravenswaay te Amsterdam die voor een groep zwerfkatten zorgt.

BELEIDSPLAN 2016

* Slachtmethoden
Ook dit jaar willen wij ons weer inzetten voor afschaffing van slachtmethoden die extreem veel dierenleed veroorzaken, zoals het toepassen van de CO2-vergassingsmethode voor slachtvarkens en voor de ganzen. We blijven hierover publiceren en de politiek benaderen. Ook blijven wij ijveren voor een effectieve bedwelming voor de rituele slacht.

* (Plezier)jacht en overlast van dieren
Ook in 2016 blijven wij de politici en het publiek weer wijzen op de wreedheid en de zinloosheid van de jacht, daar het geen enkel overlastprobleem oplost en de populaties eerder vergroot dan verkleint. Wij streven in elk geval naar een verbod op de hobbyjacht. Voor het afschieten van dieren in het geval van gevaar voor de volksgezondheid of het uit hun lijden verlossen van dieren, zullen niet de wildbeheereenheden, maar speciaal daartoe aangestelde overheidsfunctionarissen dienen te worden aangesteld. Indien er in steden en gemeenten overlast is van bepaalde dieren, zoals ratten, muizen, duiven etc., zal Rechten voor al wat leeft trachten te voorkomen dat deze dieren worden gedood door op diervriendelijke alternatieven te wijzen, de verantwoordelijke politici hierop aan te spreken of aan te schrijven en de publiciteit te zoeken.

* Hubertusmissen als promotie van de jacht aan de kaak stellen
Wij blijven streven naar en werken aan afschaffing van de Hubertusmissen in de R.K. Kerk De Hubertusmis is een promotie van de jacht. Middels gesprekken en correspondentie met R.K. functionarissen willen wij deze wijzen op het zinloze en het wrede van de jacht, en daarmee op het onwaarachtige van de Hubertusvieringen zoals deze plaatsvinden in de R.K. kerk.

* Kinderboerderijen
Samen met andere dierenorganisaties, o.a. Comité Dierennoodhulp, willen we een campagne starten om voor de kinderboerderij-dieren een beter leven te bewerkstelligen. De website www.dieronvriendelijkekinderboerderijen.nl wordt gelinkt aan een nieuwe website die er in 2016 zal komen: www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl

* In beslag genomen dieren
Ook dit jaar zullen wij blijven werken aan een beter lot voor in beslag genomen dieren. Wij doen dit samen met Comité Dierennoodhulp. Wij streven naar een goede verzorging in de opslag en na vrijgave herplaatsing op een goede manier zó, dat het welzijn van de dieren voorop staat. Wij doen dit door het scherp volgen van inbeslagnames, het schrijven van brieven naar Dienst Regelingen, de staatssecretaris van EZ en de Vaste Commissie voor EZ, en het versturen van persberichten. Zo nodig wordt er vergaderd met de kerngroep.

* Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden: Eigenaren van in beslag genomen honden zullen wij ook in 2016 wijzen op het informatieve menu In beslag genomen, en dan? dat op www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl staat, zodat zij weten wat ze kunnen doen voor hun hond. Indien nodig daarnaast telefonisch en/of schriftelijk advies geven en zo nodig bijstaan en training voor hun hond aanbieden. Informatiefolder ontwikkelen die te downloaden is op site en door hondenliefhebbers verspreid kan worden. Zorgen voor meer media-aandacht en aandacht voor dit onderwerp bij hondenliefhebbers. Politiek blijven benaderen om een andere weg in te slaan. Indien dit ons wordt gevraagd: het overnemen van honden van Dienst Regelingen die de opslaghouder niet kan/wil herplaatsen en anders gedood worden. Trainen en herplaatsen van deze honden.

* Hulp aan kansloze honden
Dit gaat om, indien mogelijk, directe hulp aan honden die wegens gedrag dreigen te worden afgemaakt.  Deze hulp bestaat uit o.a. noodoproepen via de social media, het plaatsen van de hond in een pension en daar laten trainen voor herplaatsing, herplaatsing via een asiel of de hond tijdelijk in een gastgezin onderbrengen.

* In acute gevallen die zich voor kunnen doen waar het gaat om dieren in nood
zullen wij trachten die dieren te helpen; ook hiervoor proberen we mensen te vinden die ons daarbij kunnen en willen helpen. Bij onvoldoende menskracht zal hulp helaas niet altijd mogelijk zijn.

* Bij oneigenlijk gebruik van dieren ter vermaak of als 'kunstobject'
willen we, indien nodig, opnieuw in actie komen en aangifte doen, zoals we dat ook eerder deden.

* Deelname aan de Dierencoalitie
Ook in 2016 willen we weer actief deelnemen aan de Dierencoalitie.

* Steun aan andere organisaties
Ook dit jaar zal Rechten voor al wat leeft weer een aantal organisaties en personen die zich inzetten voor dieren financieel steunen, zoals we dat ook in 2015 en daarvoor deden.

* Contactblad en website
Ook in 2016 wil Rechten voor al wat leeft weer 4 x het contactblad 'Relatie Mens en Dier' toesturen.
Via het contactblad "Relatie Mens en Dier”en via onze website www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html willen we ook in 2016 het publiek blijven wijzen op de misstanden in de omgang met dieren.

BELONINGSBELEID
Rechten voor al wat leeft werkt alleen met vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten worden vergoed.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

Vermogen op 1 januari 2015 € 107.365

INKOMSTEN

Donaties €  9.956
Rente banksaldi €     345
Inkomsten totaal € 10.301
€ 117.666
koersverschil effecten €       279
€ 117.945

UITGAVEN

Donaties aan derden € 22.426
Drukwerk / reclame €  2.188
Kantoorkosten inclusief portokosten €  1.084
Accountantkosten €     694
Servicekosten en bijdragen bank €     105
Totaal Uitgaven € 26.487
Vermogen op 31 december 2015 € 91.458

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2014, 2013

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site