STICHTING steun aan de belangengroep RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT
(Kortweg: St. Rechten voor al wat leeft (Rvawl))

RSIN of fiscaal nummer: 8048.72.946

Contactgegevens: correspondentie-adres/secretariaat:
Leonard Bramerstraat 18
1816 TR Alkmaar
tel. 072-5110617
E-mail: boerveenrvawl[at]chello.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorz.: Mevr. E. Ros te Heerhugowaard

Secretaris/penningmeester:
mevr. E. de Boer te Alkmaar
Lid: Mevr. W. van Gils te Capelle a/d IJssel

Rechten voor al wat leeft geeft 4 x per jaar een kwartaalblad uit, getiteld: Contactblad Relatie Mens en Dier.

DOELSTELLING
Verbetering van het lot van dieren in Nederland op het terrein van de intensieve veehouderij (waaronder ook de kalkoenen-, de konijnen- en de eendenfokkerijen), slachtmethoden, dierproeven, plezierjacht, "sport”visserij en ander vermaak met dieren dat ten koste gaat van het welzijn van het dier, en al het dierenleed wat zich verder voordoet.
Middels beïnvloeding van de politiek trachten wij het dierenwelzijn te verbeteren. Wij vinden dat ieder dier er recht op heeft een dierwaardig en natuurlijk leven te mogen leiden, zo veel mogelijk gevrijwaard te worden van angst, pijn en lijden, ook als ze moeten worden gedood. en met respect te worden behandeld.

GESCHIEDENIS VAN REEDS BEREIKTE DOELEN
Zie ook deze beschrijving van de organisatie.

Korte opsomming van de belangrijkste activiteiten vanaf het begin:
- Het scharrelei (1975) is onze eerste grote overwinning op de legbatterij, zoals die vele decennia lang hoogtij vierde, en dus op de intensieve veehouderij. (Zie ook in memoriam Mies van Oosten, grondlegster van het scharrelei en van Rechten voor al wat leeft.) Nu de legbatterij sinds januari 2012 officieel binnen de gehele EU verboden is, trachten wij het welzijn van de legkippen verder te verbeteren. Rechten voor al wat leeft was 24 jaar lang, vanaf het jaar dat het scharrelei een Rijksmerk kreeg (1979), in het bestuur van de controle-instantie (CPE) die van overheidswege was ingesteld, vertegenwoordigd. M.i.v. 1 juli 2012 zijn de controle-werkzaamheden van het CPE overgedragen aan het COKZ (Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel)te Leusden.
Deze controle is nog nodig omdat er helaas nog zo'n 1,7 miljoen legkippen in Nederland in de z.g. 'verrijkte' kooien moeten leven. In 2021 zal  ook dat verboden zijn.

  • In 1978 gaf Rechten voor al wat leeft de eerste aanzet voor het scharrelvarkensvlees.
  • Het castreren van biggen is door onze decennia lang aanhoudende inspanningen eindelijk op de politieke agenda gekomen  en zal (hopelijk!) in 2018 in de gehele EU worden afgeschaft.
  • Mede door onze jarenlange protesten tegen dierproeven voor cosmetica en het propageren van dierproefvrije producten is er thans een officieel verbod op deze dierproeven en op de handel in cosmetische producten waar dierproeven voor zijn gedaan.


JAARVERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2016.

Jacht en Hubertusmissen
Na de vele brieven die we hebben gestuurd aan bisschoppen en pastores van de R.K. kerk over het houden van de zeér omstreden Hubertusmissen, uiteindelijk zónder resultaat, hebben we op 25 januari 2016 een aangetekende brief aan de Paus te sturen. Op 13 juli 2015 hadden we ook al een brief naar de Paus gestuurd, níet aangetekend, maar na een half jaar wachten op antwoord besloten we de brief nogmaals, maar nu aangetekend, te sturen. We volgden via track en trace de gang van de brief, maar deze is wel in Italië aangekomen, maar nooit bij het Vaticaan. PostNL is er nooit achter kunnen komen of de brief de Paus heeft bereikt of niet. Op verzoek van PostNL aan het Vaticaan om te melden of de brief wel of niet is ontvangen werd geen reactie gegeven. Zéér teleurstellend.

Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden  (samenwerkingsverband van St. Comité Dierennoodhulp en St. Rechten voor al wat leeft)

Het afgelopen jaar hebben er met regelmaat eigenaren, wiens hond in beslag genomen is, gebeld en/of gemaild, en is er advies aan hen gegeven, zowel telefonisch als schriftelijk. Maar nog vaker was dat niet nodig omdat mensen zelf voldoende informatie konden vinden over welke stappen ze moesten nemen om hun hond te helpen, in het menu In beslag genomen, en dan? (zie www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl/in_beslag_genomen_en_dan.html) Hierop staan alle stappen die iemand kan zetten in het geval zijn/haar  hond in beslag is genomen wegens een bijtincident.

In augustus waren er drie ernstige bijtincidenten in Amsterdam. Naar aanleiding daarvan vroeg AT5 aan de werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden wat zij vond dat er moest gebeuren: www.youtube.com/watch?v=go2IzQ5KPww.

In maart sprak het Comité Dierennoodhulp, namens de Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, tijdens de Raadscommissie Wonen van de gemeente Amsterdam i.v.m. de vaststelling van de Agenda Dieren in over nieuw bijtincidentenbeleid en het Stay Home protocol. Beloofd werd dat Comité Dierennoodhulp, en dus de gehele Werkgroep, betrokken zou worden in de procedure. Er zou in september een bijeenkomst komen waar alle betrokkenen hun zegje konden doen. Deze bijeenkomst is er echter nooit gekomen. Wel hield Comité Dierennoodhulp, namens de gehele Werkgroep, op 7 juli een flitspresentatie over dit onderwerp tijdens een door de gemeente georganiseerde bijeenkomst over handhaving en dierenwelzijn.

Oproep aan moslims om het Offerfeest te vieren zonder dierenleed
Op zondag 11 september vierden de moslims weer het Offerfeest. Ongeveer 56.000 schapen, geiten en runderen werden in ons land hiervoor gedood. Dominee Hans Bouma en zes dierenorganisaties (Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend - EDEV, Dier en Recht, Stop Dierenleed Nederland en Dierbewustleven) vroegen net als vorige jaren aan moslims, d.m.v. een videoboodschap op YouTube, om op het Offerfeest geld te offeren i.p.v. een dier te slachten. Hiermee kunnen mensen en ook dieren in nood voorzien worden van plantaardig voedsel en hulpgoederen, en hoeven er geen onschuldige dieren te worden gedood. Wanneer moslims in Nederland al een schaap of een geit hadden besteld, werd hen in overweging gegeven het leven van dit dier te sparen. De dierenorganisaties boden aan om het schaap of de geit op hun kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het dier oud kan worden en een goed leven krijgt. De videoboodschap is ondertiteld in het Arabisch, Turks en Engels, en werd zoveel mogelijk verspreid naar moslimorganisaties. Dit filmpje is op YouTube gezet: www.youtube.com/watch?v=E5xZpA9g6rM en werd ook via de social media verspreid. Ook is er een persbericht over uitgegeven. Helaas is er geen schaap of geit aangeboden. Wel werd er een opinie-artikel van Hans Bouma en Sandra van de Werd in het NRC geplaatst:
nrc.nl/nieuws/2016/09/08/dieren-offeren-vergroot-je-zonden-alleen-maar-4189110-a1520323.

Brief aan bestuur van de KNMvD over het niet nakomen van artikel 1.10 uit het Besluit Houders van Dieren door dierenartsen
Mede namens St. Rechten voor al wat leeft, St. Dier & Recht, St. Een Dier Een Vriend - EDEV en St. Rottweiler Nederland stuurde Comité Dierennoodhulp op 31 oktober een brief naar de KNMvD (Koninklijk Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, over de constatering dat er nog altijd erg veel dierenartsen zijn die een hond doden alleen omdat de eigenaar dat verzoek bij hen doetomdat de hond gevaarlijk zou zijn. De dierenarts verzuimt in dergelijke gevallen dan om het Besluit houders van dieren na te leven en er eerst een onafhankelijke deskundige bij in te schakelen die grondig bekijkt of dat ook werkelijk zo is en of de hond echt niet trainbaar is. Dit terwijl ook alleen al vaak door het dragen van een goede muilkorf het gevaar kan worden weggenomen. Omdat het behoorlijk ingewikkeld kan zijn voor een dierenarts, gezien de diversiteit aan trainingsmethoden voor honden en de vrijheid van het beroep 'hondengedragskundige en hondentrainer' om goed en rechtvaardig te kunnen bepalen of een hond trainbaar is of niet, heeft onze hondengedragskundige Margje Koster (die veel ervaring heeft met angstige en agressieve honden) een speciaal protocol hiervoor ontwikkeld voor hoe men op een hondvriendelijke manier kan bekijken of een hond trainbaar is en waar men rekening mee dient te houden.

Op 1 december kwam er een reactie op onze brief, waarin men aangaf onze zorgen serieus te nemen, en dat de KNMvD informatie hierover wilde verschaffen naar dierenartsen middels hun tijdschrift. Ook was men benieuwd naar het protocol Hondvriendelijk protocol trainbaarheid vaststellen. Het protocol is inmiddels opgestuurd, samen met het verzoek tot een gesprek met hen over onze eerdere brief.

Brandbrief tegen preventief ruimen i.v.m. vogelgriep
Op 20 december hebben vijf dierenbelangenorganisaties: Comité Dierennoodhulp, St. Een Dier Eeen Vriend (EDEV), Dier & Recht, Varkens in Nood en Rechten voor al wat leeft, een brandbrief gestuurd naar staatssecretaris Van Dam met daarin het dringende verzoek het preventief ruimen te stoppen. Daarnaast hebben zij de leden van de Vaste Commissie voor EZ aangeschreven met het verzoek er bij de staatssecretaris op aan te dringen dat het preventief ruimen ook daadwerkelijk stopt. In nog geen maand tijd zijn er in december vanwege de vogelgriep 666.400 kalkoenen, eenden en kippen 'geruimd'. Het grootste deel van deze dieren waren niet ziek: ze zijn preventief geruimd.

Dit doodmaken dient geen enkel redelijk doel. De dieren zitten in afgesloten stallen. Met in achtneming van voldoende hygiënische maatregelen kan er per locatie getest worden of er daadwerkelijk vogelgriep heerst.

Met het preventief ruimen overtreedt de overheid de Wet Dieren, waarin heel duidelijk staat dat een dier niet zonder redelijk doel in zijn gezondheid en welzijn benadeeld mag worden. Dat het preventief ruimen geen redelijk doel dient blijkt alleen al uit het feit dat het niet werkt. Ondanks het preventief ruimen duikt de vogelgriep telkens weer in een ander deel van het land op, in stallen waar de dieren massaal, dicht opeengepakt, opgesloten zitten. Uit onderzoek naar de preventief geruimde dieren blijkt keer op keer dat zij geen vogelgriep hadden.

Daarnaast kan de manier waarop de nVWA eenden heeft gedood in Biddinghuizen worden beschouwd als een vorm van dierenmishandeling. De eenden werden ruw gevangen en in grote bouwzakken gegooid, waarna ze werden vergast. Dit doden veroorzaakte veel pijn en angst bij de dieren. Ook dit kan worden beschouwd als een overtreding van de Wet Dieren. De intensieve veehouderij, met haar overvolle stallen, en voor de dieren (maar ook voor de mensen!) ongezonde leefomstandigheden, is een van de oorzaken  van de uitbraak en verspreiding van de hoogpathogene vogelgriep. Het is bekend dat dieren die onder stressvolle omstandigheden leven een groot risico lopen om ziek te worden. (Dit geldt trouwens ook voor mensen!) Het vogelgriepvirus vormt op dit moment geen bedreiging voor de mens. Dit in tegenstelling tot Salmonella dat aanwezig kan zijn in vlees, zuivel en eieren. Tientallen mensen gaan jaarlijks dood door een salmonella-infectie. Volgens cijfers van het RIVM worden hierdoor jaarlijks ongeveer 50.000 mensen ziek. De dierenbelangenorganisaties begrijpen dat de overheid het vogelgriepvirus in de kiem wil smoren, maar de nu gehanteerde methoden zijn onaanvaardbaar.

Contactblad "Relatie Mens en Dier”
Ook in 2016 hebben we 4 keer het contactblad uitgebracht, waarin we weer hebben gewezen op de misstanden in de omgang met dieren. Aan de orde kwamen o.a. de volgende onderwerpen: de wreedheid die gepaard gaat met de pelsdierfokkerij, de gruwelijke CO2-gasbedwelming bij slachtvarkens, de Hubertusmissen en de wreedheid die gepaard gaat met de jacht, dierproeven voor schoonmaakmiddelen, de mishandeling van paarden t.b.v. het verkrijgen van vruchtbaarheidshormonen die gebruikt worden om de productie van vlees en melk in ons land te verhogen, onverdoofd ritueel slachten, de barbaarse wijze waarop tienduizenden ganzen werden gevangen en vergast met CO2, het dierenleed op vogelmarkten, in dolfinaria en op kinderboerderijen.

Deelname aan Dierencoalitie
Rechten voor al wat leeft is actief vertegenwoordigd in de Dierencoalitie. Dit is een samenwerkingsverband van 15 dierenbeschermingsorganisaties, met een gezamenlijke achterban van rond een half miljoen leden/donateurs. De Dierencoalitie vertegenwoordigt deze dierenbeschermingsorganisaties met het doel om in belangrijke politieke en maatschappelijke kwesties effectief voor de belangen van dieren op te komen. De Dierencoalitie bestaat inmiddels 10 jaar.

De 15 dierenbeschermingsorganisaties die zijn aangesloten zijn Stichting AAP, Bont voor Dieren, CAS International (Comité Anti Stierenvechten), Compassion in World Farming Nederland, De Faunabescherming, Eyes on Animals, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren, Stichting Belangengroep "Rechten voor al wat leeft”, Stichting DierenLot, Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Vissenbescherming, Stichting World Animal Net, World Animal Protection, Zeehondencrèche Pieterburen.

Steun aan andere organisaties
Uit de gelden die wij binnenkrijgen via onze donateurs steunden wij iij in 2016 weer een aantal organisaties met opvang van of andere hulp aan noodlijdende dieren, zoals Stichting 'Duif', Stichting Comité Dierennoodhulp, Stichting Fideilin Support, Stichting Mens, Dier en Natuur, Stichting De Leemweg, Stichting Dierenhulp, Vogelopvang Fûgelpits, Stichting Zwerfdier, Stichting Kattendorp, Stichting Vogelrampenfonds, Stichting Schildpaddencentrum Nederland, Stichting Dier en Daad, Stichting L.O.U.D. De Apenhof, Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland, Asiel in Puerto Rico - Gran Canaria, Stichting Dierennood, Kattenopvang in St. Niklaas - België, en tenslotte mevr. Van Ravenswaay te Amsterdam, die voor een groep zwerfkatten zorgt.

BELEIDSPLAN 2017

Intensieve veehouderij inclusief slachtmethoden
Wij willen blijven wijzen op de wreedheid van het hele bedrijf van intensieve veehouderij: de huisvesting, de vele opzettelijke verminkingen, de veetransporten en het slachtproces. Hierbij keren wij ons met name tegen de CO2-gasbedwelming van slachtvarkens. Ook tegen de CO2-vergassing van ganzen, zoals die in de afgelopen jaren bij tienduizenden dieren is toegepast, blijven wij ons verzetten. CO2-vergassing veroorzaakt bij de dieren een zeer pijnlijke, stressvolle en langdurige verstikkingsdood. Ook de grote nadelige invloeden van de intensieve veehouderij op het klimaat en op de wereldvoedselvoorziening zijn punten waarop wij blijven attenderen.

Ook het preventief "ruimen” van gezond pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) bij vogelgriep willen wij, samen met andere organisaties, een halt toeroepen. Ook de wijze waarop deze ruimingen plaatsvinden is weerzinwekkend: dieren worden vaak in bouwzakken gestopt en met CO2vergast.

(Plezier)jacht en overlast van dieren
Ook dit jaar willen wij de politici en het publiek weer wijzen op de wreedheid en de zinloosheid van de jacht, daar het geen enkel overlastprobleem oplost, en de populaties dieren die men wil reduceren eerder juist groter worden dan kleiner. Wij blijven in elk geval streven naar een verbod op de hobbyjacht. Voor het afschieten van dieren in het geval van gevaar voor de volksgezondheid, of om dieren uit hun lijden te verlossen, zullen niet de wildbeheereenheden, maar speciaal daartoe aangestelde overheidsfunctionarissen dienen te worden aangesteld. Indien er in steden en gemeenten overlast is van bepaalde dieren, zoals ratten, muizen, duiven etc., zullen wij trachten te voorkomen dat deze dieren worden gedood, door op diervriendelijke alternatieven te wijzen, de verantwoordelijke politici hierop aan te spreken of aan te schrijven en de publiciteit te zoeken. Ook voor overlast van ganzen in landbouwgebieden en rond Schiphol, waarbij jaarlijks duizenden ganzen worden doodgeschoten of vergast met CO2, zijn alternatieven, zoals o.a. laser-apparatuut, de z.g. Ro-Birds, het ganzendraad.

Hubertusmissen in de R.K. kerk
Ook in 2017 blijven wij de Hubertusmissen, waarmee de R.K. kerk een groot promotor is van de jacht, aan de kaak stellen bij de geestelijkheid en bij het publiek.

Activiteiten Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden:
* Eigenaren van inbeslaggenomen honden wijzen op informatief menu In beslag genomen, en dan? Op www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl, zodat ze weten wat ze kunnen doen voor hun hond. Indien nodig daarnaast telefonisch en/of schriftelijk advies geven en zo nodig bijstaan en training voor hun hond aanbieden.
* Informatiefolder ontwikkelen die te downloaden is op de site en door hondenliefhebbers verspreid kan worden.
* Zorgen voor meer media-aandacht en aandacht voor dit onderwerp bij hondenliefhebbers.
* Politiek blijven benaderen om een andere weg in te slaan.
* Indien dit van ons gevraagd wordt: het overnemen van honden van Dienst Regelingen als de opslaghouder deze honden niet kan/wil herplaatsen waardoor de dieren gedood zouden worden.
* Het trainen en herplaatsen van deze honden.

Hulp aan kansloze honden
Dit gaat om, indien mogelijk, directe hulp aan honden die wegens gedrag dreigen te worden afgemaakt. Deze hulp bestaat uit o.a. noodoproepen via de social media, het plaatsen van de hond in een pension en daar laten trainen voor herplaatsing via een asiel, of de hond tijdelijk in een gastgezin onderbrengen.

In beslag genomen dieren
Ook dit jaar zullen wij blijven werken aan een beter lot voor in beslag genomen dieren. Wij doen dit samen met Comité Dierennoodhulp. Wij streven naar een goede verzorging in de opslag en na vrijgave herplaatsing op een goede manier zó, dat het welzijn van de dieren voorop staat. Hiertoe zullen we inbeslagnames scherp volgen, brieven schrijven naar Dienst Regelingen, Vaste Commissie voor EZ en staatssecretaris van EZ en persberichten versturen. Zo nodig wordt er vergaderd met de kerngroep.

Acute gevallen van dieren in nood
In acute gevallen die zich voor kunnen doen waar het gaat om dieren in nood zullen wij trachten die dieren te helpen; ook hiervoor proberen we mensen te vinden die ons daarbij kunnen en willen helpen; Bij onvoldoende menskracht zal hulp helaas niet altijd mogelijk zijn.

Kinderboerderijen en Kinderboerderijenbesluit
Samen met o.a. Comité Dierennoodhulp willen we gemeenten benaderen voor een beter leven voor dieren op kinderboerderijen. Op de website www.diervriendelijkekinderboerderijen.nl komt een checklist voor bezoekers die mee willen helpen aan een onderzoek over dierenwelzijn op kinderboerderijen.

Oneigenlijk gebruik van dieren ter vermaak of als 'kunstobject'
Als dit zich voordoet of voor dreigt te doen willen we opnieuw in actie komen en aangifte doen, zoals we dat ook eerder deden.
Deelname aan de Dierencoalitie
Ook in 2017 willen we weer actief deelnemen aan de Dierencoalitie.

Steun aan andere dierenorganisaties
Ook dit jaar zal Rechten voor al wat leeft weer een aantal organisaties en personen die zich inzetten voor dieren in nood financieel steunen, zoals we dat in alle voorgaande jaren hebben gedaan.

Contactblad en website
Ook in 2017 wil Rechten voor al wat leeft weer 4 x het Contactblad 'Relatie Mens en Dier' uitbrengen. Via dit contactblad én via onze website www.rechtenvooralwatleeft.nl  willen we ook dit jaar het publiek blijven wijzen op de misstanden in de omgang met dieren.

BELONINGSBELEID
Rechten voor al wat leeft werkt alleen met vrijwilligers en voert geen beloningsbeleid. Alleen reiskosten worden vergoed.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

Vermogen op 1 januari 2016 € 91.458

INKOMSTEN

Donaties €  9.460
Rente banksaldi €     525
Inkomsten totaal €  9.985
€ 101.443

UITGAVEN

Donaties aan derden € 19.143
Drukwerk / reclame €   3.268
Kantoorkosten inclusief portokosten €   1.007
Accountantkosten €     696
Servicekosten en bijdragen bank €      53
Totaal Uitgaven € 24.167
Vermogen op 31 december 2016 € 77.276

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN IN 2015, 2014, 2013

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site