logo RvawL

Open brief aan Harm-Evert Waalkens over Halal slachten

OPEN BRIEF

Aan de heer H.E. Waalkens lid van de Vaste Commissie voor de Landbouw in de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Alkmaar, 1 oktober 2007.
Geachte heer Waalkens, Op 10 maart 2007 verscheen er in Trouw een artikel van uw hand (en van mevrouw E. Zeijlemaker) onder de titel "Halal slachten niet pijnlijker voor dieren". Op 21 april 2007 schreef u in het Noordhollands Dagblad een verhaal van dezelfde strekking, getiteld: "Dierenpartij hanteert valse sentimenten" (zie bijlage 1). Hierin haalde u zelfs, ter ondersteuning van uw betoog, de Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit van Hannover er bij. Daar zou uit onderzoek gebleken zijn "dat een dier bij de halal-slachtmethode (onbedwelmd) zelfs minder pijn lijdt en eerder bewusteloos is dan bij het schieten van een pin tussen de ogen". Op 24 april 2007 zonden wij u een schrijven met het verzoek ons een kopie van het betreffende onderzoeksrapport van de Universiteit van Hannover te sturen waar u zich in uw artikel op beroept, zodat wij het aan onze adviseurs (veterinair-deskundigen) ter bestudering konden voorleggen. Op dit schrijven hebben wij nooit een antwoord van u ontvangen. Twee van onze medewerksters hebben elk op persoonlijke titel telefonisch dan wel schriftelijk navraag gedaan in Hannover n.a.v. genoemde krantenartikelen en de verwijzing naar een onderzoek aan de universiteit aldaar. Beide dames ontvingen een antwoordschrijven, de een van Dr. med. vet. Andreas Briese en de ander van Prof. Dr. J. Hartung, beiden werkzaam aan de Stiftung Tierërztliche Hochschule Hannover. De Universiteit van Hannover (officiële naam is Leibniz-Universiteit Hannover) bleek helemaal geen diergeneeskundige faculteit te hebben, en men was zo vriendelijk geweest de informatie-aanvragen door te sturen naar de Stiftung Tierërztliche Hochschule, eveneens in Hannover. De twee antwoordbrieven treft u aan in de bijlagen 2-B en 2-C.

Dr. Briese zond twee rapporten mee: van de TVT (Deutsche Tierërztliche Vereinigung fur Tierschutz) en van de FVE (Federation of Veterinarians of Europe). Het onderzoeksrapport waarop u uw perspublicaties hebt gebaseerd, was hier niet bij! De rapporten die Dr. Briese wel meezond treft u aan in de bijlagen 4 en 5. Op 12 juni 2007 hebben wij tevergeefs getracht u telefonisch te bereiken. Wel kregen wij uw medewerkster aan de telefoon. Op onze vraag of het mogelijk was ons het bewuste onderzoeksrapport waar u zich op had beroepen toe te sturen, kregen wij te horen dat "we daar zelf maar achteraan moesten gaan". Welnu, dat hebben we gedaan, en we hebben het gevonden op internet, en wel op de website van "AL-ISLAAM". Het blijkt te gaan om een zeer onwetenschappelijk rapportje (zie bijlage 2-A). De meest-in-het-ooglopende tekortkomingen en fouten die ons bij het lezen van dit rapport direct al opvielen zijn:

  1. het hetgeen voorafgaat aan de halssnede: het fixeren, het kantelen en het zien aankomen van het mes, factoren die op zichzelf al zeer veel paniek en angst bij het dier veroorzaken, volkomen buiten beschouwing;
  2. een EEG zou hevige pijn registreren na het "schot in het hoofd" (bedwelming m.g.b. schietmasker). Dit is echter onmogelijk. Noch d.m.v. een EEG, noch op een andere manier kan men pijn registreren, laat staan de hevigheid ervan meten. Bovendien, bij een correct uitgevoerde bedwelming met een schietmasker zijn de hersens direct uitgeschakeld, dus kan er geen sprake zijn van pijn.

Toen wij dit onderzoeksverslag, dat inderdaad verwees naar de Universiteit van Hannover en m.n. naar twee onderzoekers: Prof. Schultze en Dr. Hazem, eenmaal in handen hadden, heeft onze stichting Rechten voor al wat leeft zelf per brief d.d. 10-08-2007 navraag gedaan bij de Universiteit van Hannover. Kopieën van het Al-Islaamrapport en de brieven van Prof. Hartung en van Dr. Briese stuurden wij mee (zie bijlagen 2-A, 2-B en 2-C).

Ook wij ontvingen antwoord van de Stiftung Tierërztliche Hochschule (zie bijlage 3). Uit alle antwoordbrieven in de bijlagen 2 en 3 mag blijken dat de Stiftung Tierërztliche Hochschule duidelijk afstand neemt van het Al-Islaamverhaal. Het laatste betreft een onderzoek dat zo'n 30 jaar geleden daar heeft plaatsgevonden door genoemde onderzoekers, en dat vanwege de kleinschaligheid ervan en de beperkende omstandigheden in technisch opzicht geen duidelijke resultaten opleverde. Prof. Schultze is reeds overleden en Dr Hazem werkt al 20 jaar niet meer bij deze hogeschool. Dat u, meneer Waalkens, als volksvertegenwoordiger, en bovendien als ex-"Dierenbeschermer van het Jaar", zich bij uw publicatie uitgerekend heeft willen laten leiden door dit onvolledige, onwetenschappelijke en misleidende rapport, terwijl er over dit onderwerp zoveel gedegen wetenschappelijke onderzoeken zijn verricht (zie de literatuurlijst in beide rapporten in de bijlagen 4 en 5!), die een geheel andere uitkomst laten zien, vinden wij op z'n minst onbegrijpelijk!
Was u niet op de hoogte van het feit dat er ook nog andere onderzoeken bestonden? Kent u ook niet, om dichter bij huis te blijven, de Nota "Ritueel slachten in Nederland" van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, die in 1984 al schreef: "het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming is uit het oogpunt van welzijn van slachtdieren niet toelaatbaar"?
En vond u het ook niet nodig eerst zelf eens navraag te doen bij de vermeende "Diergeneeskundige Faculteit van de Universiteit van Hannover", om na te gaan of dit verhaal wel overeenstemde met de realiteit? Was dat niet eerlijker geweest dan in de pers de Partij voor de Dieren ervan te beschuldigen "valse sentimenten te hanteren", en zovele lezers van deze krant en van Dagblad Trouw, en wie weet van welke kranten nog meer, op het verkeerde been te zetten? En dat alles over de ruggen van miljoenen dieren die een onnodig-angstige en onnodig-pijnlijke dood sterven? Is dit nu de politiek waar wij als burgers vertrouwen in moeten hebben? Lag het voor u als ex-"Dierenbeschermer van het Jaar" juist niet op uw weg om met de Islamitische en de Joodse gemeenschappen in gesprek te gaan over de mogelijkheid van een elektrische bedwelming die in alle opzichten recht doet aan de Islamitische en Joodse ritus, en waarbij de dieren in een fractie van een seconde bewusteloos zijn (zie bijlage 4, Rapport TVT, pag. 2 punt 2 en 3)? De ellende van het fixeren en kantelen zou dan ook niet nodig zijn.

Zoals u in de bijlagen kunt lezen sluit de Tierërztliche Hochschule Hannover zich inhoudelijk dn professioneel aan bij de standpunten van de TVT, van de FVE en bij "een groot aantal wetenschappelijke onderzoekingen die wereldwijd hebben kunnen aantonen, dat de verdoving, voordat de snede voor het leegbloeden wordt aangebracht uit een oogpunt van dierenbescherming de voorkeur verdient boven onverdoofde slacht".
Wij rekenen op een reactie van uw kant op dit geheel!
In afwachting hiervan teken ik,
hoogachtend, mevr. , secr.

Bijlagen (via e-mail opvraagbaar).

  1. Artikel "Dierenpartij hanteert valse sentimenten" (NHD d.d. 21-04-2007).
  2. Onze brief (met 3 bijlagen) aan de Leibniz-Universiteit Hannover d.d. 10-08-2007.
  3. Antwoordbrief van Stiftung Tierërztliche Hochschule Hannover d.d. 04-09-2007.
  4. Rapport TVT (in het Duits en in het Nederlands).
  5. Rapport FVE (in het Engels en in het Nederlands).


De Stichting Rechten voor al wat Leeft.

Auteur .

pijl omhoog