De menselijke dominantie ten opzichte van de natuur moet niet worden opgevat als een ongerechtigde bevoegdheidsverklaring tot het doden of toebrengen van leed aan dieren, zo zei een beambte van het Vaticaan. De krappe en wrede methoden die in de moderne voedselindustrie worden toegepast bijvoorbeeld, overschrijden wellicht de grens van een moreel acceptabele behandeling van dieren, zei de beambte in een artikel van 7 december in de Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan. Het artikel, getiteld "Voor een rechtvaardiger relatie met dieren", was geschreven door Marie Hendrickx, sinds lang een functionaris van de Congregatie voor de geloofsleer. Ze zei dat met het oog op de groeiende populariteit van dierenrechtenorganisaties, de kerk zich moet afvragen in hoeverre Christus' dictum, "behandel anderen zoals je zou willen dat zij jou behandelen", kan worden toegepast op de dierenwereld.

Door John Thavis Katholieke Nieuwsdienst
VATICAANSTAD (CNS) -

De "Katechismus van de Katholieke Kerk" stelt dat het mensen toegestaan is om dieren te gebruiken voor voedsel en kleding, en ze te domesticeren voor werk of ontspanning. Maar Hendrickx wees erop dat er een kleine maar belangrijke verandering in woordkeus was opgetreden tussen de eerste editie van de Katechismus en de officiŽle Latijnse uitgave, die wordt gebruikt bij dieren voor medische experimenten. Zulke experimenten worden nu alleen moreel acceptabel genoemd als ze bijdragen aan het verzorgen of redden van mensenlevens. Bovendien zegt de Katechismus in het algemeen dat het "in tegenspraak is met de menselijke waardigheid om dieren onnodig leed te berokkenen of te doden''.

Hendrickx zei dat de vraag nu is of "het recht om dieren te gebruiken om zich te voeden impliceert dat kippen mogen worden gehouden in hokken die kleiner zijn dan een notitieblok. Of het houden van kalveren in kisten waarin zij zich niet kunnen bewegen of daglicht kunnen zien? Of zeugen in zoogpositie vastleggen aan ijzeren ringen zodat de biggetjes zonder stoppen melk kunnen drinken en dus sneller groeien?''

Evenzo vroeg ze zich af of het recht zich in dierenhuiden te kleden betekent dat het moreel acceptabel is om vachtdragende dieren langzaam van honger, kou of doodbloeding te laten sterven in vallen. Hendrickx zette ook vraagtekens bij de behandeling van dieren bij traditionele schouwspellen die nog steeds bestaan, zoals stierenvechten of "katten of geiten van klokkentorens afwerpen". Ze refereerde aan de traditie in een Spaans dorp om een geit van een 15 meter hoge toren in een stuk zeildoek te werpen, om het begin in te luiden van het festival van St. Vincent, de patroonheilige van het dorp. Het dorp is eerder dit jaar opgehouden met deze traditie na jaren van protest door dierenrechtenorganisaties.

Ze zei dat schouwspellen waarbij wreedheid ten opzichte van dieren voorkomt soms gerechtvaardigd kunnen zijn als "cathartische'' daden die de collectieve agressie bevrijden. Maar de ervaring leert dat het omgekeerde waar is: daar waar hardvochtige schouwspellen populair zijn, lijkt de agressie alleen maar toe te nemen.

Hendrickx zei dat in de toegepaste kerkleer, katholieken zich zouden moeten bedenken dat het toebrengen van leed aan dieren vermijd zou moeten worden, behalve als er ernstige redeneAffiche gebruikt door GAIA tegen het produceren en consumeren van foie grasn voor zijn. Zichzelf of zijn gezin voeden is een geldige reden, maar het exclusieve winstmotief is dat niet.

Paus neemt afstand van bio-industrie

De nieuw gekozen Paus Benedictus XVI heeft als hoofd van de Congregatie voor de Geloofsleer van de RK-kerk met kracht afstand genomen van de bio-industrie. In een vraaggesprek met de Duitse journalist Peter Seewald gaf Ratzinger aan dat hij dieren beschouwt als Gods schepselen.

“Ondanks het feit dat ze niet dezelfde directe relatie hebben met God als de mens heeft, zijn ze schepselen die zijn wil tot uitdrukking brengen, schepselen die wij moeten respecteren als medeschepselen en als belangrijk onderdeel van de schepping”.
Op de vraag of het toegestaan is dieren te eten, laat Ratzinger weten dat er sprake is van opmerkelijke aanwijzingen in de Bijbel.
In eerste aanleg worden alleen planten genoemd als voedsel voor de mens. Pas na de zondvloed is sprake van mensen die dieren eten. Hoewel Ratzinger van mening is dat dit gegeven geen aanleiding zou moeten vormen voor een "sektarische cultus met betrekking tot dieren", zou de mens volgens de nieuwe Paus altijd respectvol om moeten gaan met dieren.
Het benutten van dieren op industriŽle wijze zoals het dwangvoederen van ganzen zodat ze een zieke, vergrote lever krijgen voor de productie van foie gras of kippen die zo dicht opeengepakt leven dat ze karikaturen van vogels worden, acht Ratzinger een degradatie van levende wezens tot dingen. Ratzinger meent dat dat in strijd is met de verantwoordelijkheid tussen schepselen onderling zoals de Bijbel die leert.