Aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit
Postbus 20401
2500 EK 's GRAVENHAGE                                                      Alkmaar, 23 oktober 2007

Geachte mevrouw Verburg,

Ongetwijfeld zal de CDON, ook namens Rechten voor al wat leeft, reageren op de Nota Dierenwelzijn, zoals deze ons op 12 oktober 2007 door u is toegezonden.
Toch willen wijzelf alvast ons commentaar sturen op enkele onderdelen van deze nota:

4.2.2. Etikettering
Wat betreft etikettering van dierlijke producten zouden wij nog het volgende willen toevoegen:
Zolang er nog onbedwelmd wordt geslacht volgens bepaalde godsdienstige riten, zou naar onze mening ook duidelijke etikettering dienen te worden verplicht gesteld voor vlees dat door de Joodse keuring is afgekeurd, en in reguliere slagerijen wordt verkocht. Ook halalvlees dat in de schappen van supermarkten ligt dient duidelijk geëtiketteerd te zijn. Zoals consumenten binnen bepaalde groeperingen het recht hebben op garantie, dat het vlees dat zij kopen volgens hún wens is geproduceerd en geslacht, zo hebben consumenten die niet tot deze groeperingen behoren o.i. toch ook het recht op een garantie dat het vlees dat zij kopen afkomstig is van dieren die wél zijn bedwelmd voor de slacht.
Wanneer voorafgaand aan de rituele slachtingen een reversibele bedwelming toegepast zal gaan worden (zoals volgens de nota ook úw streven is!), zal een etikettering in b.g. situaties niet meer nodig zijn.

5.6.4. Varkenshouderij
Hierin lezen wij dat onderzoek is gedaan naar een methode van verdoven voor het castreren m.b.v. CO2-gas, en dat u dit onderzoek naar verdere ontwikkeling van CO2-verdoving wilt ondersteunen.
Wij nemen aan dat het hier gaat om CO2 met zuurstof, dus om een mengsel van CO2 met O2? Een bedwelming met alleen CO2 geeft immers zeer hevige paniek en ademnood! CO2-O2 werkt probleemloos! Zou de minister dan ook duidelijk willen aangeven of hier CO2-O2 wordt bedoeld of inderdaad alleen CO2? In het laatste geval maken wij hier ernstig bezwaar tegen!
Het voordeel van een algehele inhalatieanesthesie is dat aansluitend op de castratie ook de staartjes pijnloos kunnen worden gecoupeerd (indien deze ingreep noodzakelijk is!) en de hoektanden geknipt/gevijld. De periodieke bezoeken van de dierenarts (bedrijfsbegeleiding) zouden kunnen worden benut om deze ingrepen op verantwoorde wijze en dus pijnloos uit te voeren.

5.10. Doden van dieren
Hierin schrijft de minister van mening te zijn "dat we steeds moeten zoeken naar nieuwe methoden en verbetering van de bestaande methoden".
Wel, wat het pluimvee betreft zou ook hier verreweg de beste nieuw-in-te-voeren methode zijn: de CAS-methode (CO2-O2). De elektrische waterbadmethode is o.i. nauwelijks voor verbetering vatbaar, omdat de voorgeschreven stroomsterkte leidt tot karkasschade, en dus tot een onverkoopbaar ogend product.
Het doden van slachtvarkens m.b.v. alleen CO2 is volgens deskundigen een zéér dierónvriendelijke methode, omdat deze leidt tot zeer hevige paniek, ademnood en uiteindelijk verstikking. Uit het feit dat in slachterijen die deze methode toepassen (zoals bijv. Vion) geen ramen of inspectieluiken zijn aangebracht, zodat niemand, ook geen controleur, kan zien wat zich diep onder de grond afspeelt als de varkens aan het CO2-gas worden blootgesteld, kan men de conclusie trekken dat hetgeen echt gebeurt blijkbaar het daglicht niet kan verdragen! Dat het feit dat de dieren in groepen bij elkaar in een container zitten vermindering van paniek zou geven, zoals ex-Minister Veerman vorig jaar stelde, is absolute onzin! De ademnood en het verstikkingsproces wordt daar niet draaglijker door!
Wij pleiten dan ook dringend voor:

  1. inspectieluiken /-ramen in de bedwelmingsinstallatie; dat zal de openheid en transparantie alleen maar bevorderen!
  2. toevoegen van zuurstof (O2) aan het CO2-gas. De varkens vallen dan rustig in slaap en gaan dood zónder paniek, ademnood en verstikking.

Wat betreft de rituele slacht willen wij nog het volgende opmerken: De minister geeft aan "met de betrokken organisaties de mogelijkheden te willen onderzoeken om te komen tot meer reversibel bedwelmen. Wij willen erop attenderen dat in de jaren 1995 t/m 1999 intensief overleg heeft plaatsgevonden tussen LNV, Moslimgroeperingen, Dierenbescherming en Rechten voor al wat leeft, met als doel te komen tot een reversibele elektrische bedwelming. Het resultaat is nihil geweest. Zolang de wet het onbedwelmd slachten blijft toestaan zal overleg naar onze mening weinig nut hebben. Daarom zal o.i. enige dwang geboden zijn!

6.3. Kweekvis - dodingsmethoden
Als we beseffen dat reeds vanaf 1996 onderzoek is gedaan naar meer verantwoorde dodingsmethoden voor o.a. paling, en dat de huidige dodingsmethoden tot de meest ernstige vormen van dierlijk lijden behoren, lijkt ons de periode van nog eens 4 jaar voór de betere methoden eindelijk zullen zijn ingevoerd, schandalig lang! Bovendien: waarom zouden in 2011, als de vereiste apparatuur eenmaal beschikbaar is, niet direct alle kweek- en verwerkingsbedrijven verplicht worden gesteld deze dan ook te gebruiken?

6.3. Sportvisserij
In gedragscodes zien wij op dit punt niets. Er kán immers niet overal toezicht zijn! En we weten, en dat is nu eenmaal het gedrag van de mens, niet alleen waar het de sportvisserij betreft, maar op alle terreinen, dat daar waar het eigen belang, amusement, financieel gewin of eer op het spel staat, de regels, gedragscodes en aanbevelingen worden overtreden als er geen permanente en directe controle plaatsvindt! Om de sector zelf toe te laten zien op naleving van de gedragscode achten wij een utopie. Dat lijkt op de slager die zijn eigen vlees keurt. "De sector zal hierop waar nodig worden aangesproken", lezen wij in de nota. Wel, dan zal de sector (hengelsportverenigingen e.d.) toch door de overheid gecontroleerd dienen te worden. Hoe gaat dat plaatsvinden? Wij zien daar geen enkel heil in. Daarom is onze mening: de "sport"visserij zou (evenals de plezierjacht, en bijna alle vormen van jacht is plezierjacht omdat ze met óneigenlijke argumenten wordt bedreven!) verboden moeten worden. Er vindt reeds zóveel dierenleed plaats omdat het economisch allemaal niet anders schijnt te kunnen. De "sport"visserij (én de plezierjacht) dient alleen tot vermaak. O.i. zijn er genoeg vormen van vermaak waar geen dierenleed aan te pas komt.

Dat wij alleen op bovengenoemde punten ons commentaar hebben gegeven, betekent niet dat wij verder op alle andere punten met de Nota Dierenwelzijn instemmen. De tijd is voor ons echter te kort om op alle punten in te gaan. In de reactie van de CDON zal ook ónze mening over de totale nota opgenomen zijn.

Tot slot willen wij nog vermelden dat wij het vertrouwen dat de minister in alle betrokken sectoren schijnt te hebben niet begrijpen. Wij vragen ons dan ook af of dat vertrouwen voortkomt uit bezuiniging op controle, uit gemakzucht of uit naďviteit! Uit de recent gebleken misstanden bij de veetransporten is toch duidelijk gebleken dat er altijd en overal controle dient te zijn!

In afwachting van uw reactie teken ik,

hoogachtend,

mevr. E. de Boer, secr.

kope aan: alle leden en plaatsvervangende leden van de Vaste Commissie Landbouw in de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site