Aan Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr Drs A.L.M. Hurkmans
Bisschop van het Bisdom 's Hertogenbosch
Postbus 1070
5200 BC  DEN BOSCH

Betreft: Sint-Hubertusmissen
Alkmaar, 1 november 2013

Monseigneur,

Hierbij zijn wij zo vrij ons met het volgende tot u te wenden:

Op 10 april 2010 zonden wij namens drie organisaties, t.w. St. Wgr. Kerk en Dier (inmiddels opgeheven), St. De Faunabescherming en St. "Rechten voor al wat leeft”, een brief aan de Nederlandse Bisschoppenconferentie inzake de Sint-Hubertusmissen. Wij vroegen in deze brief om afschaffing van deze missen in de gehele Nederlandse Kerkprovincie.
Hoewel deze brief u ongetwijfeld bekend zal zijn leek het ons toch goed een kopie ervan voor u bij te sluiten (zie bijlage). Wij willen gaarne naar deze brief verwijzen, omdat hierin onze motieven en argumenten duidelijk omschreven staan.

Hoewel het antwoord van de Ned. Bisschoppenconferentie helaas teleurstellend voor ons was (wij hadden gehoopt op een gezamenlijk besluit van de Bisschoppenconferentie tot afschaffing van deze mis ter ere van Sint Hubertus als patroonheilige van de jacht) volgen wij uiteraard wel het advies op dat ons in deze antwoordbrief wordt gegeven, namelijk: dat wij ons voor concrete vragen inzake het houden van Sint-Hubertusmissen het beste kunnen wenden tot de locale bisschop.

Vandaar, Monseigneur, dat wij ons nu tot u wenden.
Wij zagen op internet namelijk dat in De Moer (Loon op Zand) op 3 november jl. een Sint-Hubertusmis plaatsvindt. Wij menen hieruit te mogen concluderen dat het houden van Sint-Hubertusmissen in uw Bisdom waarschijnlijk algemeen gebruikelijk is.

Heel graag zouden wij (indien mogelijk binnen niet al te lange tijd) in een persoonlijk gesprek met u ook mondeling willen toelichten wat onze bezwaren zijn tegen de Sint-Hubertusmissen. Zou dit mogelijk zijn? Met Mgr. Punt van Bisdom Haarlem-Amsterdam en met de Vicarus-Generaal van Bisdom Rotterdam hebben wij inmiddels al zer positieve gesprekken mogen hebben!

Wij hopen zer dat ook u ons wilt ontvangen en dat wij hierover openhartig met u kunnen spreken.

In afwachting van een positief  antwoord uwerzijds teken ik,

met de meeste hoogachting en
vriendelijke groet,

mevr.  E. de Boer, secr. St. "Rechten voor al wat leeft” (www.animalfreedom.org/paginas/informatie/rvawl.html),

mevr. E. Ros van St. De Faunabescherming (www.faunabescherming.nl

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site