Alan i Mary Stuart

Przyw jest przypadkowym zapaniem osobnikw niepodanego gatunku, w kadym rodzaju rybowstwa. Przyw stanowi najbardziej powane zagroenie dla delfinw, morwinw i wielorybw.
Walenie s pod ochron na mocy Konwencji z Bern, z Bonn (ASCOBANS - Komitet Doradczy Porozumienia o Ochronie Maych Waleni Batyku i Morza Pnocnego) i Biological Diversity, the Habitat and Species Directive (92/43/EEC) oraz s wymienione w Zaczniku I do CITES (Konwencja o Midzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierztami i Rolinami Gatunkw Zagroonych Wyginiciem; co oznacza, e maj szczeglny status), w granicach Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii, chronione s na mocy Wildlife and Countryside Act, Conservation Regulations oraz Countryside and Rights of Way Act. Istniej prawa i przepisy, ktre zabraniaj nkania, zncania si nad i zabijania morwinw, delfinw i wielorybw.

Jednake, przemys rybny postpuje wbrew wszystkim konwencjom, przepisom i prawom, na mocy ktrych walenie s chronione, oraz wydaje si by nieczuy na oskarenia.

Dziesitki tysicy waleni umieraj w sieciach rybackich kadego roku. Zapltuj si w sieci opltujce, trjcienne, dryfujce, traowe, skrzelowe i dugie liny. Nie znane s faktyczne rozmiary problemu przyowu, jako e wiele zag nie zezwala obserwatorom na wejcie na pokad. Niemniej jednak, przeprowadzone badania pokazuj, i problem nabra monumentalnych rozmiarw.

Badanie francuskich flot rybackich stosujcych sieci dryfujce w poowach tuczyka biaego w latach 1992 - 1993 (zbadano jedynie 27% of the effort) pokazao roczny przyw 415 delfinw zwyczajnych i 1170 delfinw prgobokich. W 1995, badanie brytyjskiego rybowstwa uywajcego sieci dryfujcych (zbadano jedynie 28%) ujawnio, e roczny przyw jest DWUKROTNIE wyszy ni we Francji. Sieci dryfujce maj zosta zakazane od roku 2002, ale wpywowe lobby pooww tuczyka, planuje uzyska orzeczenie Sdu Europejskiego utrzymujce poowy tuczyka przy uyciu sieci dryfujcych.

Badania ustaliy, i roczna ilo przyownionych morwinw zwyczajnych w Morzu Celtyckim w poowach morszczukw sieciami skrzelowymi, jest rzdu 2237 osobnikw, niemniej nie wczone zostay przyowy brytyjskich odzi poniej 15 metrw dugoci, irlandzkich odzi poniej 10 metrw dugoci, ani odzi francuskich, ani the tangle net boats. Nie zawiera rwnie a proportion of przyawianych morwinw, ktre wypltuj si z sieci w czasie wycigania, a ktre s ju martwe. Szacuje si, e 6785 morwinw zwyczajnych chwytanych jest co roku w duskim Morzu Pnocnym przez floty rybackie uywajce sieci skrzelowe oraz 1000 w brytyjskim Morzu Pnocnym.

Wiele tysicy waleni ginie jest co roku w sieciach traowych, wczajc petwale karowate i grindwale. Trawlery powodujce najwicej problemw to trawlery pelagiczne (przeczesujce wody redniej gbokoci). Dostpne dane wskazuj, e prawdopodobnie due iloci delfinw zwyczajnych, biaobokich i prgobokich zabijane s co roku przez sieci traowe w Pnocno-wschodnim Atlantyku. Dalsze dane szacunkowe wskazuj, e a do 50 delfinw moe zosta zapanych w cigu jednego poowu irlandzkich trawlerw pelagicznych.

Najbardziej niszczycielskimi spord trawlerw pelagicznych s trawlery tuka. Szkockie, francuskie i holenderskie trawlery tuka cign sieci gigantycznych rozmiarw. S one tak due, e 12 jumbo jetw z atwoci zmiecioby si w jednej sieci. Szacuje si, e w cigu szeciu tygodni na pocztku tego tysiclecia, ponad 2000 delfinw zgino w sieciach francuskich i szkockich trawlerw tuka.

Szacuje si, e rocznie w sieciach rybackich ginie 6.2% caej populacji morwinw w Morzu Celtyckim i 4% caej populacji morwina w Morzu Pnocnym. Midzynarodowa Komisja Wielorybnicza (International Whaling Commission) owiadczya, i nieprzerwane zabijanie 1% populacji waleni, spowoduje ich wyginicie.

Efekty mierciononej i niszczycielskiej dziaalnoci flot rybackich s czsto widoczne na europejskich plaach. May odsetek przyowionych waleni znale mona na plaach Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandi, Portugalii, Hiszpanii i tak dalej.

Luty 1989: 600 delfinw wyrzuconych na brzeg w cigu dwch dni w Landes i Vendees, we Francji.

Stycze - kwiecie 1992: 118 delfinw (z ktrych niemal poow zidentyfikowano jako delfiny zwyczajne) stranded w Devon i Cornwall - przwaajca ilo nosia lady wskazujce na przyw; w 1993, 20 delfinw zwyczajnych; 1996, 30 delfinw zwyczajnych. This pattern odzwierciedlony zosta na wybrzeach innych pastw europejskich.

Luty - marzec 1997: w cigu trzech tygodni 629 delfinw wyrzuconych na brzeg u wybrzey Poudniowej Bretanii i Biscay.

Luty - marzec 2000: in excess of 600 delfinw wyrzuconych na brzeg u wybrzey Cornwall, Devon i Brittany.

Ze wszystkich waleni wyrzuconych na brzeg, na ktrych lekarze weterynarii z Institute of Zoology in London1 dokonali sekcji zwok w latach 1990 - 1997:

 1. 34.4% morwinw zwyczajnych okazao si ofiarami przyowu
 2. 60.4% delfinw zwyczajnych okazao si ofiarami przyowu
 3. 11.6% innych wielorybw i delfinw okazao si ofiarami przyowu
 4. 39.8% wszystkich waleni okazao si ofiarami przyowu

(Liczby te mog by zanione, jako e nie mona byo ustali przyczyny mierci w niemal jednej czwartej przypadkw).

Spord wyrzuconych na brzeg waleni na ktrych dokonali sekcji zwok lekarze weterynarii w SAC Veterinary Science Division, Inverness2, w latach 1995 - 1999:

 1. 15.4% morwinw zwyczajnych okazao si ofiarami przyowu
 2. 11.7% delfinw biaobokich okazao si ofiarami przyowu
 3. 16.7% delfinw butlonosych okazao si ofiarami przyowu (zapanych w nielegalnie zarzucone sieci)
 4. 40.0% delfinw szarych okazao si ofiarami przyowu
40.0% of petwali karowatych umaro z powodu zapltania si w umocowane na stae liny, takie jak wicierze klatkowe (do poowu skorupiakw) lub liny cumownicze.

Fizyczne dowody zapltania w sieci lub sprzt rybacki to:

Sieci skrzelowe, trjcienne i opltujce: skaleczenia gowy, ciaa, petw i petwy ogonowej spowodowane przez sieci; rany drone, czsto w dolnej szczce i obszarze gowy, od oszczepw, ktrymi rybacy usuwaj walenie z sieci; poamane koci; poamane zby; krwotoki wewntrzne i lady uduszenia.

Sieci dryfujce: skaleczenia gowy, ciaa, petw i petwy ogonowej spowodowane przez sieci; lady ugryzie na caym ciele spowodowane przez padlinoercw takich jak rekiny; odcite petwy ogonowe, petwy i ogony od siekierek, ktrych rybacy uywaj do usuwania waleni z sieci; obraenia wewntrzne i lady uduszenia.

Sieci traowe i sprzt rybacki: gbokie rany gowy i ciaa; odcite pyski, petwy i ogony od siekier, ktrymi rybacy usuwaj walenie z sieci, czasami, gdy s one nadal ywe; powane obraenia wewntrzne, wczajc zmiadone organy; rany kute zadawane przez rybakw, by ciaa tony i do nowa praktyka - obcinanie, czasami wci ywym, zwierztom gw, jeli zaklinuj si we wlot pompy rybnej blokujc j.

Jeli przecitna osoba dopuciaby si takich aktw barbarzystwa, osoby reprezentujce procedur legislacyjn dopilnowaaby, aby osoba taka zostaa ukarana. Jednake, przemys rybny zdaje si sta ponad prawem.

Problem przyowu waleni nie jest beznadziejny. Mona podj pewne kroki, by znacznie zredukowa ilo bezsensownych mierci. Wysiki majce na celu rozwizanie problemw przyoww w innych krajach, np. w USA czy Nowej Zelandii, s wspierane przez legislacj oraz osadzone w ramach prawnych o szerokiej skali obowizkw i uprawnie, wczajc rodki przymusu. W USA, na mocy Marine Mammal Protection Act (nowelizowany w 1994), natychmiastowym celem byo, by przypadkowe mierci i powane zranienia ssakw wodnych w dziaaniach handlowych flot rybackich, zostay zredukowane do minimalnych liczb bliskich zeru do 30 kwietnia 2001. Wykonano pomiar iloci ssakw morskich; wprowadzono monitorowanie miertelnoci ssakw morskich wrd handlowych flot rybackich, gdzie, obserwatorzy monitoruj poziom przyoww, a nastpnie Take Reduction Teams (TRT - Grupy na rzecz Redukcji Pooww), ktre opracowuj strategie majce na celu redukcj przyowu waleni, przedstawiaj Take Reduction Plans (TRP - Plany Redukcji Pooww), ktre s omawiane z naukowcami, ekologami, grupami dziaajcych na rzecz poprawy bytu zwierzt, dyrektorami flot rybackich i rybakami. Nastpnie plany te wprowadzane s w ycie.

W 1994 oszacowano, e przez sieci skrzelowe rocznie w Zatoce Maine zabitych zostaje 2100 morwinw zwyczajnych. W styczniu 1999, wprowadzono TRP. Ilo zabijanych morwinw ograniczono do 270.
Oceniono, e w rdatlantyckie sieci skrzelowe, zabiy 358 morwinw rocznie (w latach 1995 - 1998). PO wprowadzeniu TRP w 1999, szacunkowa ilo przyowu morwinw tego roku wyniosa 49.

Take Reduction Plans, wczaj metody takie jak monitorowanie przez obserwatorw, zamykanie pewnych obszarw, redukcj rozmiarw pooww, odstraszacze akustyczne na sieciach oraz zmiany we sprzcie i praktyce rybackiej. rodki przymusu oraz wystarczajco wysokie kary uywane s, by upewni si, e rybacy podporzdkuj si przepisom majcym na celu ograniczenie przyowu waleni.
Jesieni tego roku w USA testowany jest nowy typ sieci skrzelowych. Nazywa si ona "sie skrzelowa akustycznie odbijajca". Testy tej sieci przeprowadzono w Zatoce Fundy, w Kanadzie, w 1998 i 2000. rezultaty byy tak obiecujce, e Komisja Naukowa Midzynarodowej Komisji Ochrony Wielorybw (International Whaling Commission), zatwierdzia dalsze eksperymenty z tym rodzajem sieci, a Take Reduction Team Zatoki Maine polecio przeprowadzenie testu na du skal w tym roku.

W przeciwiestwie do powyszego, pastwa czonkowskie Unii Europejskiej robi bardzo mao w celu redukcji przyowu waleni. Kady kraj wini reszt za problem. Kady Minister Rybowstwa wini innych i "zachca" wasnych rybakw do podejmowania krokw majcych na celu redukcj przyowu. Niemniej, USA i Nowa Zelandia stosuj rodki przymusu, a w Rocznym Raporcie z 1999 roku United Nations Environment Programme's, napisano, e "Fundamentem kadej, zwieczonej sukcesem, midzynarodowej, regionalnej czy krajowej inicjatywy na rzecz ochrony rodowiska, jest consensus poparty prawem..... istnieje potrzeba ..... wykrywania i karania tych, ktrzy naruszaj przepisy". Komisja UE zainicjowaa dalsze badanie problemu, mimo e w cigu ostatnich dziesiciu lat w ramach budetu UE przeprowadzono ponad dwadziecia bada, a wszystkie z nich wskazuj na potrzeb dziaania. Zasada 15 postanowie ze Szczytu Ziemi w Rio stanowi, e "W celu ochrony rodowiska, Pastwa przyjm postaw zapobiegawcz. Tam, gdzie istnieje zagroenie powanych zniszcze, brak cakowitej naukowej pewnoci nie bdzie uywany jako powd odraczania podjcia krokw majcych na celu ochron rodowiska przed degradacj." W prawie europejskim nie ma wyranego postanowienia, jak podej do problemu przyowu waleni. Artyku 6 Traktatu Amsterdamskiego zapewnia ramy prawne polityce flot rybackich, by poprawiono j tak, aby wczay rodki majce na celu napraw problemw rodowiska naturalnego. Dlatego, Wsplna Polityka Rybowstwa (European Common Fisheries Policy) powinna zosta poprawiona tak, by wczaa rodki zmniejszajce przyw waleni, wraz z wyranym zapisem w prawie europejskim. Nadszed czas, by obywatele Wsplnoty Europejskiej zaczli domaga si takich zmian, w celu redukcji liczby waleni umierajcych bezcelowo, co roku, w europejskich wodach.

Wicej informacji o:
Marine Connection - www.marineconnection.org
International Animal Rescue - www.iar.org.uk
British Divers Marine Life Rescue - www.bdmlr.org.uk
Cetacea Defence

Europejska Kampania Przeciw Przyowowi Waleni (The European Cetacean Bycatch Campaign) jest cakowicie przeciwna WSZELKIM hodowlom ryb z nastpujcych powodw:

 • W intensywnych hodowlach ryby trzymane s w strasznych warunkach, na maych przestrzeniach; s nieprzerwanie szprycowane, jak rwnie godzone przez 7-10 dni przed zabiciem i niezmiennie zabijane w niehumanitaryny sposb. Raport CIWF (Compassion in World Farming) stanowi obciajcy akt oskarenia hodowli ryb. (napisz do nas e-mail, a przelemy Ci kopi)
 • W celu zapewnienia poywienia tym rybom, statki przemysowe api miliony ton stworze pelagicznych. Ryby te umieraj w potwornych mczarniach, wikszo z nich z powodu rozerwania pcherzy pawnych. Te z nich, ktre przeywaj, s wyrzucane na pokady statkw i patroszone ywcem.
 • Statki te s znane z wysokiego odsetka przyowu waleni. Jako e czas to pienidz, jeli w sieciach znaleziony zostaje wale, jego petwy ogonowa i piersiowa zostaj odrbane, a zwierztom obcina si gowy, by usun je z sieci. Ich ciaa s nakuwane, przez co powinny pj na dno - w ten sposb ukrywane s dowody. Te barbarzyskie praktyki wykonuje si bez wzgldu na to czy zwierz jest ywe czy martwe - pokazay to obdukcje.
  Posiadamy dowody, e poziom przyowu waleni powodowany przez floty rybackie UE w wodach Afryki Zachodniej, jest jeszcze gorsze ni w wodach UE.
 • Statki te pozbawiaj rwnie walenie ich poywienia i jestemy wiadkami rosncej liczby waleni wyrzucanych na brzeg z powodu godu.
 • Ryby z hodowli NIE ma dobrego wpywu na zasoby ryb yjcych na wolnoci i populacje waleni. Wrcz przeciwnie, jako e kada ryba hodowlana potrzebuje poywienie 3-5 razy wasnego ciaru, aby przetrwa eksploatacja dziko zyjcych zasobw rybnych znacznie si podnosi, co powoduje zwikszenie poziomu przyowu waleni.
 • Zanieczyszczenia z hodowli rybnych niszcz rodowisko morskie, populacje ryb yjcych na wolnoci i powoduj zagroenie ludzkiego zdrowia
 • Doroli maj moliwo decyzji, by zosta weganami lub wegetarianami - by je ryby czy nie. Niemniej jednak, miliony dzieci nie maja takiego wyboru. Jedz to, co si im daje. Jeli jedz ryby z hodowli, to przyjmuj koktajl toksyn, ktre zostay ju powizane z rakiem, zaburzeniami ukadu dokrewnego oraz innymi strasznymi chorobami.
  Niektrym dorosym cierpicym na pewne schorzenia, wczajc powikania w czasie ciy, zaleca si jedzenie tustych ryb, takich jak oso, i s oni niewiadomi istniejcych alternatyw do produktw rybnych. Mwi si im, e ryby hodowlane s zdrowe!!!
Spoecznoci i habitaty w Trzecim wiecie s dewastowane w celu budowania hodowli ryb i skorupiakw przeznaczonych na rynki "Pierwszego wiata".