Homepage
Polski-English-Nederlands-Español-Português-Deutsch-Français

Czy posiadanie zwierzęcia neguje prawo do wolności?

Francione twierdzi, i obecne prawne standardy dobrobytu zwierzt nie stanowi i nie mog stanowi praw zwierzt. Dopki zwierzta postrzegane bd jako wasno, dopty bd one poddawane cierpieniom dla spoecznych i ekonomicznych zyskw ludzi. Cakowicie odmiennym podejciem do walki o prawa zwierzt, jest zmniejszenie szansy na zncanie si nad nimi.
Zrealizowa monaby to poprzez ustanowienie prawa zabraniajcego ludziom posiadania zwierzcia, w rozumieniu posiadania przedmiotu. Jeli waciciel znca si nad zwierzciem, powinien straci wszystkie prawa do owego zwierzcia. Uniemoliwi naleaoby rwnie wszelkie pretensje o rekompensat lub zadouczynienie.
Dodatkowo, osoba taka powinna utraci wszelkie prawa posiadania zwierzt w przyszoci. Traktowanie takie przypomina prawo opieki nad dzieckiem: osoba moe rozporzdza zwierzciem tak dugo jak sobie yczy, o ile spenia postawione wymagania.
Należy powołać do życia agendę rządową, ktra miałaby prawo podejmować działania prewencyjne, gdy istnieje zagrożenie zaniedbania praw zwierząt. Agenda ta winna być rwnież nadzorowana. Podstawą uregulowań powinno być prawo zwierząt do przejawiania naturalnych zachowań (typowych dla konkretnego gatunku). Uregulowania te można sformułować w następujący sposb:
  • Cielęta nie mogą być oddzielane od matek, jeśli mają więcej lub mniej niż X dni
  • Cielęta nie mogą być trzymane w oddzielnym pomieszczeniu
  • Produkcja mleka nie może przekroczyć X litrw od jednaj krowy
  • Samice, ktre trzymane są dla celw handlowych, mogą wydać tylko X miotw w roku
  • Młode zwierzęta powinny mieć szansę przyzwyczajenia się do ludzi
  • Waga indyka nie może przekroczyć X kilogramw
  • Kurczaki przeznaczone do uboju muszą mieć co najmniej X cm2 przestrzeni do poruszania się
  • Świnie należy trzymać w grupach o ograniczonej liczbie osobnikw, ktre mają mieć przydzielony minimalny obszar, po ktrym mogą się poruszać oraz powinny mieć możliwość wychodzenia na zewnątrz
  • Zakaz importu i eksportu żywych zwierząt na ubj
Jeli rolnik zignoruje ktrekolwiek z tych uregulowa, powinien on zosta najpierw ukarany grzywn (w spornych przypadkach) oraz zosta zobowizanym do naprawienia sytuacji w okrelonym przedziale czasowym. Jeli nie wywie si lub naruszenie uregulowania jest bezsporne, zwierzta, wobec ktrych popeniono wykroczenie, zostan skonfiskowane bez prawa do rekompensaty.
Rzd moe zdecydowa si na odsprzedanie ich innemu rolnikowi lub upienie. Jest to opacalna metoda na zabezpieczenie interesu zwierzt w satysfakcjonujcy sposb. Uwaamy, e priorytetem musi by uniknicie za wszelk cen rozwiza ostatecznych. Jeli zwierzcia nie ma gdzie ulokowa, naszym obowizkiem jest znalezienie innego rozwizania ni usypianie za pomoc wstrzykiwania trucizny.

Porada dla Twojego obszaru językowego

Większość naszych artykułów jest napisana w języku holenderskim. Zapraszamy do eksploracji holenderskiego mapy witryny i korzystania z funkcji tłumaczenia w Google Translate. W ten sposób będziesz mógł przeczytać naszą wiadomość na temat praw zwierząt, sprzeciwów wobec intensywnej hodowli zwierząt i innych tematów w Twoim własnym języku.

Oto adres URL, który tłumaczy mapę witryny dla Ciebie.
https://animalfreedom-org.translate.goog/paginas/zoeken/sitemap.html.


logoAnimal Freedom Foundation.

Autor .

Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wróć na górę