Homepage
Nederlands-English

Waarom zou je nadenken over dierenrechten?

Allereerst, je bent niet verplicht om na te denken over dierenrechten. Vrijheid is een grondrecht voor mensen en wanneer je erover nadenkt of dat ook voor dieren geldt, dan kan dat een bevrijdend inzicht opleveren. Het kan bovendien leuk zijn om iets voor dieren te doen of te laten. Wel is het belangrijk dat misbruik van dieren wordt voorkomen. Het moet mogelijk zijn om daaraan grenzen te stellen. Een vrijblijvende maatschappij is op dit punt niet een rechtvaardige. Het respecteren van dieren geeft een betere garantie dat ook mensenrechten worden gerespecteerd. De gevolgen van ons (eet)gedrag reiken zelfs tot mensen en dieren in de rest van wereld, omdat (een deel van) ons voedsel van zo ver wegkomt. Onze voedselkeuzes hebben ook gevolgen voor de dieren die vlakbij weggestopt leven in de bio-industrie. Je kunt bijvoorbeeld iets voor deze dieren doen door geen vlees meer te kopen dat afkomstig is uit de bio-industrie. Ook door zo vaak als mogelijk is aan te geven dat je tegen bio-industrie bent (ook op school of op het werk), kun je elke dag een daad stellen ter verbetering van misstanden.
Onderwerpen
rechten voor dieren moeten juridisch geregeld worden.
er heerst een collectief stilzwijgen omtrent dierenrechten.
het doden van dieren is niet altijd nodig.
is bio-industrie een vorm van zinloos geweld?
Het verschil tussen dierenrechten en dierenwelzijn behandelen we in dit artikel.

Dierenrechten zijn nog niet juridisch geregeld

zinloos geweldHet is belangrijk dat dierenrechten goed geregeld gaan worden, want dat is nu nog niet het geval. Zolang de dierenrechtenbeweging nog niet daadwerkelijk verbeteringen via juridische weg kan afdwingen is het moeilijk om structureel iets te doen voor de dieren in de bio-industrie of deze te verbieden. Te weinig mensen realiseren zich dat het belangrijk kan zijn om ook via de wet grenzen te kunnen stellen aan de wijze van bedrijfsvoering in de veehouderij. Het erkennen van de intrinsieke waarde van het dier en het recht op welzijn is niet voldoende om veehouders meer te laten doen dan hun dieren goed te eten en te drinken te geven. Dat een dier zich niet verveelt en natuurlijk gedrag kan vertonen valt helaas buiten de zaken waartoe een veehouder kan worden verplicht. In de Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (GWWD) is vastgelegd dat een redelijk belang moet zijn alvorens een mens het belang van dieren mag schenden. De GWWD laat de praktijk van de intensieve veehouderij en het houden van grote aantallen dieren ten behoeve van de export toe. Veel kan deze wet dus niet doen voor dieren. Het respecteren van dieren is een vrijwillige zaak, waarvan het belangrijk is dat mensen dit uit zichzelf doen. Kijk hier wat je zelf dagelijks kunt doen tegen dierenleed. We vinden dat dierenmisbruik kan worden voorkomen door het stellen van grenzen aan onszelf en aan anderen in de omgang met dieren. Klik hier voor een uitgebreide uitwerking van concepten rond dierenrechten.

Emancipatie van het dier is vergroting van onze beschaving!

Niet deelnemen aan de oplossing, is deel van het probleem zijn. Het collectieve stilzwijgen rond het schenden van dierenrechten Als we onder het schenden van dierenrechten verstaan "het eten van vlees uit de bio-industrie of het houden van dieren in een klein kooitje", dan is het aantal Nederlanders dat niet echt rekening met dieren rekening houdt misschien wel 95%. Dat hoge percentage gaat samen met de observatie dat zo weinig mensen zich inzetten voor het welzijn van de dieren uit de bio-industrie. De meeste mensen denken iets te verliezen door dierenrechten serieus te nemen: het gaat ze meer geld en moeite kosten en zij moeten erkennen dat zij het hiervoor fout deden. Dat is niet gemakkelijk. Anders dan de strijd voor gelijke rechten tussen blank en zwart en tussen man en vrouw kan het dier de mens niet rechtstreeks aanspreken op het haar aangedane onrecht. Net als bij emancipatie van mensen is de emancipatie van het dier een ontwikkeling die plaats vindt binnen ons. We zouden weleens verbaasd kunnen staan hoe leuk het is om ons innerlijk te bevrijden van de arrogantie dat wij meer zijn dan een dier. Dat het leuk kan zijn om ons te realizeren dat de belangen van een dier er toe doen en dat het ook niet zoveel moeite hoeft te kosten om daarmee rekening te houden. Financiële gevolgen hoeft een meer verantwoord eet- en koopgedrag niet te hebben, want wat moet gebeuren is een lagere vleesconsumptie en een meer reële prijs voor biologisch of ecologisch vlees dat men nog wel wenst te eten. Beide tegengestelde effecten houden elkaar in balans en leveren ons op de langere duur meer op.

Gelegenheden, waarbij de mens dieren doodt

De meeste van deze handelingen betreffen dieren die speciaal worden gefokt voor de mens. Het is dan ook doenlijk de meeste van deze handelingen achterwege te laten door alternatieven te zoeken voor het diergebruik of door dieren weg te houden van wat men beschermen wil.
Waarbij? Reden van doden:
voedsel slacht, gewasbescherming
mode vangst van wild, bonthouderij en als bijproduct van voedsel
wonen ontruiming leefgebied bij bouwwerkzaamheden en onderhoud
medicijnen en cosmetica proefdieren
jacht schieten en vissen
verkeer aanrijden, aanleg wegen
huisdieren verwaarlozing, geboortebeperking

Is bio-industrie misschien een vorm van zinloos geweld?

Aan zinloos geweld tegen mensen zullen weinigen van ons zich schuldig maken, maar hoe zit het ten aanzien van zinloos geweld tegen dieren. Is de verveling van het dier in de bio-industrie zinvol te noemen? Is onze behoefte om vlees te eten voldoende rechtvaardiging om deze dieren een natuurlijk leven in vrijheid te ontzeggen? Kunnen we zeggen dat we daar niet aan mee doen? Wie dagelijks vlees uit de bio-industrie eet, doet mee aan zinloos, passief geweld. Wie op vakantie in Spanje gaat kijken naar een stierengevecht of naar een fiësta doet iets minder passief mee aan actief geweld. Zou het kunnen zijn dat in onze maatschappij geweld tegen mensen te maken heeft met ons oogluikend toestaan van geweld tegen dieren.

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

pijl omhoog