Homepage
Nederlands-English-Español-Português-Français

Wat wordt onder het recht van dieren op vrijheid verstaan?

Het eerste lid van artikel 36 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren van 1992 (nu wet Dieren) luidde: "het is verboden om zonder redelijk doel, of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen".
Om de lezer op het goede been te zetten voor de manier waarop dit recht in termen van vrijheid moet worden ingevuld, geven we 2 x 2 schema's.

Schema Ia en Ib geven aan hoe in de praktijk op basis van de huidige wetgeving ten aanzien van dieren wordt aangekeken tegen het houden en doden van dieren.
Dit vanuit 2 gezichtspunten: "het gezonde verstand in" de samenleving en de wet.
Alleen (actieve) dierenmishandeling wordt als immoreel in de samenleving afgewezen en wordt wettelijk verboden. Passieve dierenmishandeling wordt door een meerderheid van de samenleving afgewezen, maar nog niet door haar leden in het gedrag aangepakt en ook de wet is op dit punt nog niet aangepast.
De handhaver van de wet loopt achter bij de "brutale" grensoverschrijding van de bio-industrie.
Per situatie of handeling wordt aangegeven of deze wel of niet wettelijk toelaatbaar is en of de situatie is te vermijden.

In schema IIa eb IIb geven we aan hoe met dezelfde situaties omgegaan zou moeten worden als er van wordt uitgegaan dat dieren grondwettelijk recht op vrijheid hebben.
Bijvoorbeeld: onvermijdbaar en wettelijk ontoelaatbaar is "niets" (er is geen voorbeeld denkbaar).
Stropen van dieren is wel vermijdbaar en tegelijk wettelijk ontoelaatbaar.

Schema Ia. Onvermijdelijk in de huidige situatie

Huidige situatie
Onvermijdelijk
Juridisch niet-ontvankelijk Niets
Juridisch toegestaan. protesterend varken Virus doden.
Bacteriën doden.
Insecten als verkeersslachtoffers.
Onbedoeld op insecten trappen tijdens een wandeling.

Schema Ib. Dierenrechten in de wet in de huidige situatie

Huidige situatie
Vermijdbaar Immoreel / slecht van smaak
Stroperij Dierenmishandeling
Het dragen van bont om luxe redenen.
Het bijwonen van georganiseerde dierengevechten of sporten met dieren.
Circusdieren.
Vlees eten.
Vliegen en muggen doden.
Gekooide vogels.
Huisdieren.
Dierentuin.
Jagen op dieren voor het plezier.
Hengelsport.
Bio-industrie.
Zoogdieren als slachtoffers van verkeer of bijvangst.
Bestialiteit.
protesting snailDe meeste problematische situaties in de omgang met dieren vallen in de categorie "vermijdbaar". Het is aan het individu om te kiezen in welke mate hier in mee te gaan. Tot zover de huidige situatie. Gele en rode cellen geven aan wat "not done" is.
In het eerstvolgende schema staat hoe het zou gaan als we echt van een redelijk belang van de mens uitgaan zoals in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren wordt gesteld. In het laatste schema staat hoe het zou moeten gaan wanneer we uitgaan van vrijheid als grondrecht voor dieren. Let op: de categorie "vermijdbaar" wordt nu "te vermijden" genoemd. Met dit subtiele verschil willen we aangegeven dat het beter is deze zaken te vermijden, maar dat gegeven de situatie het principe dat dieren recht op vrijheid hebben, blijft gelden. Bijvoorbeeld: als je vindt dat je dieren mag opeten (wat vermijdbaar is en niet noodzakelijk is), dan ben je toch moreel verplicht om te kiezen voor de dieren die in hun gehele leven voor het slachten zoveel mogelijk de gelegenheid hebben gehad om natuurlijk gedrag te vertonen.
De dieren waar het om gaat zijn: vissen, reptielen, amfibieën, vogels en zoogdieren.
In principe gelden dierenrechten voor alle dieren, maar we willen van een mug geen olifant maken.

Schema IIa. Onvermijdelijk, ook wanneer dierenrechten gebaseerd zijn op vrijheid

Situatie nagestreefd
Onvermijdelijk
Juridisch niet-ontvankelijk /
geen redelijk menselijk belang
Niets protesterende egel
Juridisch toelaatbaar /
menselijk belang denkbaar.
Virussen doden. Bacteriën doden. Insecten als verkeersslachtoffers. Onbedoeld op insecten trappen.

Schema IIa. Dierenrechten gebaseerd op vrijheid

Situatie nagestreefd
Te vermijden Immoreel / van slechte smaak
Fokken van pelsdieren. Jagen op dieren voor het plezier. Wilde dieren in het circus. Hengelsport. Bio-industrie. Experimenteren op dieren. Exotische huisdieren houden. Gekooide vogels. Privé dierentuinen. Dierenmishandeling. Stroperij. Het bijwonen van georganiseerde dierengevechten.
Ecologische landbouw. Vlees eten. Beheersjacht *. Vliegen/muggen doden. Huisdieren houden **. Zoogdieren als verkeersslachtoffers. Het dragen van bont om luxe redenen ***. Bestialiteit.

protesting rabbitBij dierenrechten uitgaan van vrijheid heeft een aantal gevolgen voor de veeteelt, sport en onze omgang met huisdieren: deze moeten worden ingeperkt.

* Het liefst zouden we zien dat de beheersjacht overbodig wordt gemaakt door het bevorderen van het natuurlijke evenwicht, eventueel door het (her)introduceren van natuurlijke predatoren. Dan is het niet nodig om een discussie te houden of de beheersjacht verboden zou moeten worden.

** Het houden van huisdieren die niet zijn doorgefokt en zich natuurlijk kunnen gedragen. In het algemeen zou je de stelregel kunnen hanteren "als het dier in alle vrijheid bij een mens blijft, is er niks mis mee om het dier als huisdier te houden".

*** Er zijn primair en secundair verantwoordelijken voor dierenleed. Het dragen van (nep)bont is iets anders (meer secundair) dan het fokken van pelsdieren (meer primair verantwoordelijk). Een verbod op het dragen van bont gaat te ver, omdat het mensen uit pure recalcitrantie en protest tot het inperken van hun vrijheid ertoe kan verleiden om juist wel bont te gaan dragen. Iets soortgelijks geldt voor het mensen verplichten om ecologisch vlees te gaan eten. Voor deze zaken is het gunstiger om sociale druk uit te oefenen.

Met opzet wordt geen definitie van vrijheid gegeven. Vrijheid is een paradoxaal concept, dat door te omstandig uit te werken onwerkbaar wordt: "freedom defined is freedom denied".

Dieren zijn vrij:

  1. van dorst, honger en onjuiste voeding;
  2. van fysiek en fysiologisch ongerief;
  3. van pijn, verwondingen en ziektes;
  4. van angst en chronische stress;
  5. om hun natuurlijke (soorteigen) gedrag te vertonen.
De eerste vrijheden zijn onomstreden, de laatste twee worden (helaas) in de praktijk vaak niet gehaald.

logoWe willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid -net als voor ons- van belang is voor een dier. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog