Onderstaande stellingen verwijzen (met een link) allemaal naar een artikel op de site, waar deze verder wordt uitgelegd. Klik hier als u wilt zien hoe groot de overeenstemming is tussen uw opinie en die van Animal Freedom.
Onderwerpen
uitgangspunten voor dierenrechten
problemen rond de bio-industrie
informatie rond veehouderij
opinie Animal Freedom
middelen tot oplossingen

Uitgangspunten voor dierenrechten

De basis van de moraal en van ons rechtssysteem is vrijheid en gelijkheid. Schending van vrijheid (van alle levende wezens) is aantasting van hun grondrechten. Wanneer ethiek niet geworteld is in mededogen komt er van een rechtvaardig handelen in de praktijk niets terecht. Dierenrechten zijn mensenrechten en mensenplichten. Geen enkel dier zou omwille van economisch gewin gedwongen mogen worden tot onnatuurlijk gedrag of onthouden mogen worden van de mogelijkheid om het eigen, natuurlijke gedrag te vertonen. Het is belangrijker om je druk te maken over de kwaliteit van het leven van een dier voor zijn dood dan over het wel of niet mogen doden van dieren. Overproduktie van dierlijke produkten gaat gepaard met milieubelasting en aantasting van dierenwelzijn. Beperking van de export daarvan is een adequate manier om deze problemen te voorkomen. Het is waanzin om vlees te verslepen naar het ene land en uit hetzelfde land gelijksoortig vlees terug te slepen. Gewoon afwachten tot het buitenland de binnenlandse intensieve veehouderij heeft weggeconcurreerd is de goedkoopste manier om deze sector te saneren. Ons land krijgt het dierenleed dat zij verdient. Rechten moeten controleerbaar en niet discutabel zijn, daarom is welzijn geen basis voor een dierenrecht. Alles is natuurlijk goed wat welzijn bevordert. Schending van rechten valt sneller vast te stellen dan aantasting van dierenwelzijn. Sommige zelfzuchtige argumenten zijn eerbaar en goed voor mens en dier Een diervriendelijke veehouderij is er bij gebaat als zij economisch op eigen benen staat en geen steun krijgt van de overheid. Het gebruik maken van vernielingen bij het voeren van acties voor dieren levert publiciteit op. Het is de vraag of deze publiciteit mensen aanzet tot het zelf dragen van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van dierenrechten.

Problemen rond de bio-industrie

Een van de belangrijkste bezwaren tegen de bio-industrie is van ethische aard. Zelfs als alle milieuproblemen worden opgelost en zelfs al is de energie- en mineralenboekhouding van de veehouder in balans, dan blijft de manier waarop in de bio-industrie het respect voor dieren met voeten wordt getreden onaanvaardbaar. heeft de derde wereld te lijden onder ons comsumptiegedrag?Het is niet sociaal tegenover jouw Europese collega's om als Nederlandse veehouder in concurrentie te gaan op de buitenlandse markt door het eigen vee in welzijn te korten om zo de kostprijs van het product te verlagen. De fastfoodsector is geen paradijs voor dieren De arrogantie van de mens leidt tot het doodzwijgen van de belangen van dieren. Door het welzijn van het dier aan de "zelfregulerende" werking van het bedrijfsleven, de agrarische gemeenschap of de jagersverenigingen over te laten, laat de overheid het dier verrekken. Het dier in de veehouderij heeft geen goed imago. De moderne, intensieve veehouderij is liefdeloos. Een zuiver geweten en dieren gebruiken gaan niet samen Halve waarheid en algehele onverschilligheid leidt tot babylonische spraakverwarring tussen overheid, consumenten, boeren, burgers en buitenlui. Het heeft geen zin om dierenrechten af te dwingen via de rechter als deze rechten niet in de wet zijn verankerd. Activisten die geen lange adem hebben en van dogma's houden, lopen kans een middel te kiezen dat erger is dan de kwaal. De "would-be" moderne mens die zich van zijn eigen onvrijheid en dat van dieren niet bewust is, is verslaafd aan vlees als een luxe, werkt hard, heeft geen tijd voor alternatieven, wil gemakkelijk, goedkoop en snel eten en neemt risico's ten aanzien van zijn gezondheid. "Eigen volk eerst" is een diep geworteld moreel overtuiging bij dier en mens. Niemand zit te wachten op de onthulling dat ieder varken een unieke persoonlijkheid is. Biotechnologie en functioneel voedsel zijn hypes. Overbemesting leidt tot verlies van vitaliteit. Ieder land krijgt de regering die het verdient. Nederland is doodziek, who cares? Hoe nu verder na alle dierziektes? Intensieve veehouderij is topsport is waanzin. De Nederlandse overheid past een vertragingstactiek van "pappen en nathouden" toe om zolang mogelijk te profiteren van dierenmisbruik. Er heerst in Nederland een collectief stilzwijgen rond dierenrechten. Bijna iedereen heeft wel ergens boter op zijn hoofd en doet door zijn of haar gedrag dieren tekort.

Informatie rond veehouderij

De veevoederindustrie is gebaat bij een hoge omzet(snelheid) van dierlijke producten en draagt vrijwel geen verantwoordelijkheid voor de schadelijke gevolgen hiervan. De functie van het kalf is het opwekken van de melkgift bij de moeder. De groep van mensen, die tegen bio-industrie zijn vanwege milieubezwaren, overlapt slechts gedeeltelijk met de groep van mensen die voor dierenrechten zijn. Ook als alle boeren omschakelen naar ecologische bedrijfsvoering zijn er in Nederland teveel mensen die dieren houden om economische redenen. Export van vlees vergroot de consumptie van onverantwoord geproduceerd vlees Export van dierlijke producten afkomstig uit ecologische veehouderij is in strijd met de grondgedachte van ecologische bedrijfsvoering. Importbeperkingen van vlees van buiten de EU houdt het vlees binnen de EU duurder en houdt onze bio-industrie in stand. Internationale transporten van levende dieren duren dagen en gaan gepaard met vele wreedheden.

Opinie Animal Freedom

Jagen voor plezier is immoreel. Het islamitische offerfeest leidt tot meer dierenleed dan nodig is. Dieren worden met geweld verdoofd. De dierenrechtenbeweging is suboptimaal bezig als zij zich beperkt tot sociale overwegingen. Ieder motief om het welzijn van dieren te bevorderen is een goede. Slechts een zeer klein deel daarvan heeft te maken met dierenrechten. Het feit dat biologische bedrijfsvoering het milieu belast is geen argument voor het handhaven van bio-industrie. Het is een argument voor een verregaande inkrimpen van de veestapel. Overproduceren via intensieve veehouderij tbv de export is niet alleen asociaal tov het dier, maar ook tegenover de collega's uit het buitenland. Tegen onverschilligheid is geen kruid gewassen en heeft geen argument grip op. Medelijden met veehouders die fabrieksmatig bedrijf voeren is net zo min nodig als medelijden met een eigenaar van een gewone fabriek die moet sluiten, omdat zijn produkten niet meer gewenst zijn. Wachten met ingrijpen in de bio-industrie tot eigenaren van bio-industriële bedrijfsinrichtingen hun investeringen hebben terugverdiend is immoreel. Bio-industrie en uitbuiting van de derde wereld is een moderne vorm van slavernij. De overeenkomst tussen exotische huisdieren en topsport is dat iedereen kijkt naar degene die het heeft gehaald en niemand belangstelling heeft voor de enorme aantallen verliezen en verliezers die het heeft gekost. Pelsdieren worden gediscrimineerd. Bio-industrie is een vorm van zinloos geweld. Dieren zijn geen exportgoederen. De verhouding van de mens tot het dier is de toetssteen van de menselijke beschaving. Vlees eten uit de bio-industrie is immoreel en een vorm van heling. Iedereen werkt mee aan het verborgen houden van de grote schande van de bio-industrie omdat elke vleeseter als het ware "heler" is van het goedkope product. De intensieve veehouderij helpt het imago van boeren om zeep. Kleine beetjes dierenmishandeling van miljoenen dieren telt op tot een gigantisch omvangrijk onrecht. Fast-food-ketens zijn verantwoordelijk voor dierenleed. De intensieve veehouder heeft de meeste schuld. McDonalds en de Nederlandse veehouderij hebben een vergelijkbaar imagoprobleem. Het actievoeren voor dierenrechten op basis van intrinsieke waarde werkt vertragend op structurele verbetering van het dierenwelzijn. Een huisdier houden omdat dat goed is voor de ontwikkeling van kinderen is onzin. Elke reden om geen huisdieren te nemen is een goede. De Nederlander stouwt zijn mond, huis, tuin en land vol met dieren. Een hengelaar is een egoïst. Compromissen en kleine stapjes brengen het welzijn van dieren niet sneller dichterbij. Verbeter de dierenwereld, begin bij jezelf. De mogelijkheid tot uitvoer van dierlijke produkten stimuleert bio-industrie. Het handhaven van de exportpositie van dierlijke producten van een land is een nutteloos doel. Liever een lagere positie met een verantwoord product. De veehouderij zou moeten kiezen voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Ons land is te klein voor verantwoorde bulkproductie. Dierproeven zijn een kwestie van gemakzucht, geldbesparing en arrogantie. Pas als dierproeven worden verboden gaat men actief op zoek naar creatieve en effectieve alternatieven. Een verknipt ambtenarenapparaat levert een versnipperd beleid. De ene hand heft importbeperkingen voor varkensvlees om de eigen bio-industrie te beschermen, de andere hand geeft subsidie aan biologische landbouw. Terwijl een mens voor een rechtbank mag zwijgen, wordt aan varkens en kippen de onmogelijke eis gesteld dat zij aantoonbaar gevoelens bezitten voordat men geneigd is met de belangen van het dier rekening te houden. Van dieren houden en hen beletten natuurlijk gedrag te vertonen is met elkaar in tegenspraak. Een natuurliefhebber, een milieubeschermer en een dierenrechtenactivist is niet noodzakelijk verenigd in één persoon.

Middelen tot oplossingen

Vrijheid moet worden begrensd, maar het recht op vrijheid mag niet worden geschonden. Dat is immoreel. Voorstel: Dieren zijn geen eigendom van mensen, maar staan onder een soort voogdij. Bij misbruik van dieren door mensen wordt het dier zonder schadeloosstelling weggehaald door een bevoegde instantie. Een dergelijke rechtsverhouding schrikt potentieel dierenmisbruik af. Sommige aspecten aan dierenrechten wegen zwaarder dan andere. Recht op voortplanting heeft minder prioriteit bij gehouden dieren. Geen (export)subsidie en kleinere afzetmarkt moeten bio-industriëlen afschrikken. Het imago van boeren zou enorm verbeteren als zij zich zouden distantiëren van criminele elementen. Ecologische bedrijfsvoering is het beste en een afdoende alternatief voor de huidige veehouderij. Actievoerders voor dierenrechten die zelf niet het goede voorbeeld geven en vlees laten staan, worden wel gehoord maar er wordt niet naar geluisterd. Mensen zouden hun gehechtheid aan dieren moeten onderzoeken en loslaten. Wie anderen wil overtuigen om geen vlees uit de bio-industrie te eten, moet weten waar de ander staat in zijn beslissingsproces. Echte vrijheid, liefde en gelijkheid heeft als kenmerk dat deze onvoorwaardelijk wordt gegeven, aan mens en aan dier. Het is een kenmerk van psychische groei en innerlijke bevrijding om de afhankelijkheid van dieren proberen te voorkomen. Eerlijke geldwijzerVerbeter de wereld, begin bij je "eigen" (land). Het is leuk en voordelig om zelf iets voor dieren te doen. Stoppen van de export van zuivel en vlees haalt de pijler onder de bio-industrie weg. De biologische veehouderij moet het voortouw nemen: vaccineren en niet exporteren. Een duurzame samenleving bereik je door een economisch systeem dat overconsumptie laat compenseren en consuminderenbeloont. De veehouderij moet buiten de afspraken tot liberalisering van handelsaccoorden in het kader van de WTO worden gehouden.